Evangelie-light

Een vreemde uitdrukking in relatie met de uitleg van Gods Woord. Bestudering van Gods Woord is aan de ene kant een voortreffelijk iets. Aan de andere kant is het ernstig en kost het inspanning. De ruimte voor diepgaande prediking wordt steeds meer ingeperkt door oorverdovende muziek, zang, lichtshows, snelheid (de zgn. adhd-diensten) en entertainment. Gelovigen zitten schijnbaar niet meer  te wachten op een doorwrochte prediking. Het moet vlot en licht verteerbaar zijn. Predikers en bijbelleraren worden zo gemanipuleerd om over te gaan naar een Evangelie-light verkondiging. Het gevolg is: snel vol en weinig groei.

In dit artikel willen we een aantal gedeelten behandelen die gaan over de onfeilbaarheid van Gods Woord. Daarvoor zullen we dieper moeten afdalen in Gods heilig Woord. Zonder er een technisch verhaal van te maken, willen we verwonderd raken over Gods Woord. Ik hoop u mee te nemen in de uniekheid van de heilige Schrift, zodat we als gelovigen weer meer tijd gaan nemen voor Zijn Goddelijk Woord. Ja, inderdaad, als we de Bijbel lezen en bestuderen, hebben we te maken met het Woord van de Levende God. Zijn Woord is geen geschiedenisboek met alleen maar feiten. Ook geen roman, om ons op een of andere manier te plezieren. Neen, het is Zijn boek, waarin Hij Zich bekendmaakt door de Here Jezus aan mensen verloren in schuld. Zijn Woorden Zijn waar en waargebeurd. Ze gaan boven alle woorden van mensen uit. Ze getuigen van de Enige Ware God, die mensen met Zichzelf wil verzoenen door het kostbare offer van Zijn Zoon Jezus Christus. Wie dat ontdekt gaat voortaan op een heel andere manier met de Bijbel om. 

In het eerste artikel hebt u kunnen lezen dat we geloven in het gezag en de onfeilbaarheid van Gods Woord. Dat betekent concreet het volgende: Gods Woord is niet alleen betrouwbaar en dus waar, maar heeft zeggingskracht (autoriteit). Dat heeft alles te maken met de Auteur; God is de Auteur. Wie niet luistert naar Gods Woord, luistert niet naar Hem. Wie niet luistert naar Hem moet vroeg of laat rekenschap afleggen aan Hem. De Here Jezus zegt dat niet Hij zal oordelen maar het Woord, de Heilige Schrift. Lees maar: En als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag (Johannes 12:47,48). Als het Woord van God geen zeggingskracht zou hebben gaat de mens vrijuit. Echter wie niet luistert naar Zijn Woord, zal door het Woord worden geoordeeld. Vergelijk het met onze rechtsstaat. Het recht dat gesproken wordt, vindt haar fundering in (grond) wetten en regels. De rechter spreekt recht overeenkomstig de wetten en regels opgesteld in allerlei artikelen. In deze artikelen staan grondrechten, vrijheden en wetten. Elke burger en elk gezag moet zich hieraan houden. De opgestelde wetten en artikelen willen alle burgers beschermen voor elkaar en machtsmisbruik van het gezag. Op deze wijze is onze democratie geregeld. Als er geen wetten en regels zijn, wordt het chaos. Dat noemen we  anarchie. Iedereen vult dan zijn eigen wetten en regels in.

De Bijbel is dus geen gewoon boek. Neen, het is een Goddelijk boek. Toch heeft God mensen gebruikt om Zijn woorden op te schrijven. In 2 Timotheus 3:16 staat: Heel de Schrift (Bijbel) is van God ingegeven. In het  Grieks: theopneutos, dit betekent letterlijk: Godgeblazen. De woorden Zijn van Hem uitgegaan. Het zijn woorden zoals Hij wilde dat ze opgeschreven zouden worden. Hij blies Zijn woorden in Zijn profeten en apostelen. Zij hebben Zijn woorden opgeschreven. Waarschijnlijk hebben deze profeten en apostelen ook andere woorden opgeschreven. Dat was eigen initiatief. De woorden van de Bijbel zijn echter niet op eigen initiatief geschreven maar door Hem geïnitieerd. Hij heeft hen in beweging gezet (2Petrus 1:21).

Verschillende Bijbelgedeelten laten ons zien hoe Hij Zijn woorden inblies in Zijn profeten en apostelen. Een voorbeeld hiervan is 1 Petrus 1:10 en 11: Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna.

Als we deze teksten gaan analyseren en straks vergelijken met andere (woord met woord vergelijken), dan zien we het volgende: a. De Heilige Geest, de Geest van Christus, werkt in de bijbelschrijvers (profeten); b. Hij leidt hen in het opschrijven van Gods woorden, waarvan de vervulling zeker is (Christus kwam en heeft geleden voor de zondaar); c. de bijbelschrijvers hebben Zijn woorden opgeschreven, terwijl zij vaak niet de betekenis van de woorden begrepen.

In 2 Petrus 1:20 en 21 vinden we nog een belangrijke tekst over hoe het Woord van God is vastgelegd: Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken.

We kunnen vaststellen dat mensen (profeten en apostelen; zie vs. 21), niet het initiatief hebben genomen om Gods woorden op te schrijven. Het was de Heilige Geest die heilige mensen heeft gedreven (gedragen, meegevoerd) om alles van Hem op te schrijven. Door de kracht van de Heilige Geest kwamen ze in beweging. Opnieuw geeft de Bijbel heel duidelijk aan dat God de Auteur is. Het is Zijn Geest die profeten en apostelen inspireerde (eigenlijk zijn de Heilige Schriften geïnspireerd) tot het opschrijven van de Heilige Woorden.

Als het bovenstaande waar is dan is ook vs. 20 waar. We kunnen dan de Bijbel maar niet naar eigen denken uitleggen. Neen, het is Gods Woord en Gods Woord heeft gezag. Alleen onder de leiding van Gods Geest kunnen we de ware betekenis ontwaren van Zijn Woord. Daarom gaan we nauwkeurig, voorzichtig en in afhankelijkheid Gods Woord onderzoeken. Onder de leiding van de Heilige Geest, die moet de weg wil wijzen vergelijken we Schrift met Schrift. Dat is niet gemakkelijk. Het geeft ook geen garantie dat er geen verschil in uitleg is. Toch zien we meer uniformiteit in de uitleg bij de gelovigen die Gods Woord hebben aanvaard als onfeilbaar, geïnspireerd en gezaghebbend.

Als we geloven dat heel de Schrift door God is ingeblazen (2 Timotheus 3:16), dan is het: a. nuttig om te leren, de gelovige op te bouwen; b. dan is het nuttig om te weerleggen, het Woord stelt alles aan de kaak, stelt alles in het ware licht en doorgrondt alles; c. dan is het nuttig om te verbeteren, zaken die scheef zitten bij ons, bijvoorbeeld onze denken, uitleggen, recht zetten; d. dan is het nuttig om te onderwijzen in de gerechtigheid, we moeten door het Woord worden opgevoed, het geloof praktisch maken zoals Hij wil dat we wandelen. 

Gods Woord is uniek, omdat Hij de Auteur is. Het Woord is onpeilbaar diep, omdat Hij het heeft bedacht, en omdat Hij, de Here Jezus, het onderwerp is van de Heilige Schrift. Hij is de ware openbaring van de Enige God en Vader. Aan Hem alle glorie tot in eeuwigheid. Amen!

Auteur: Rennie Schoorstra, dit artikel is eerder verschenen in ons Levend Water Magazine.

Bron Afbeelding van Pexels via Pixabay 

Vergelijkbare berichten