Een uitleg van het laatste boek van de Bijbel. Deel 34. Openbaring 3:4-5.

Het is niet toevallig dat Sardis ook ‘overblijfsel’ betekent, want de Heere Jezus laat aan Sardis nog schrijven: ‘Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn’ (Openb. 3:4).

Deze ‘enkele personen’ leven geheel en al in de heiliging. Dat betekent dat er in de gemeente van Sardis een radicale scheiding tussen dood en leven, tussen licht en duisternis, tussen heilig en onheilig is. Er staat niet dat de kinderen van deze enkelen een klein beetje niet schoon geweest zijn, maar – en dat was een lof van God – dat zij hun kleren niet bevlekt hebben.

Datzelfde beeld zag Jeremia met betrekking tot Juda en Israël in Jeremia 24:2-8. Daar wordt Israël vergeleken met twee manden met vijgen. Van deze vijgen wordt gezegd dat sommige zeer goed en de andere zeer slecht waren; zo slecht dat men ze niet kon eten. Ook daar staat niet ‘goede en minder goede’ vijgen, maar: er waren zeer goede vijgen – dat waren die gevangenen uit Juda, die zich bekeerden en door de Heere bewaard werden en naar Israël teruggebracht. Er waren zeer slechte vijgen die niet te genieten waren – dat was het vorstenhuis van Juda dat verworpen werd; en dat waren diegenen in Jeruzalem, die niet bogen onder de machtige hand van God en daarom onder het oordeel vielen.

Bij de Heere is er geen tolerantie tegenover de duisternis. Degenen die hun kleren niet bevlekt hebben, het kleine overblijfsel, zullen met Jezus wandelen en met witte kleren worden bekleed. De witte kleren zijn niet de kleren van de gerechtigheid, maar de kleren van de overwinnaars, want de Heere spreekt over hen: ‘omdat zij het waard zijn’. Zij hebben overwonnen. En dan volgt de overwinnaarsbelofte:

‘Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.’

Deze enkelen zullen in lichtende gewaden, als overwinnaars uitgerust, de Zoon van God bij Zijn zegetocht door de hemel begeleiden. Dat zal na de eerste opstanding en na het openen van de boeken en het openbaar worden van diegenen zijn die in het register van de getrouwen staan. Als u een overwinnaar bent, zal de Heere uw naam voor Zijn Vader en Zijn engelen belijden. U zult met een nieuwe naam worden genoemd, die dan in alle eeuwigheid geldig is.

MIDDERNACHTSROEP 2022-06 WIM MALGO (1922–1992)

Vergelijkbare berichten