Toont alle 26 resultaten

 • Aspecten van het Koninkrijk van God

  4.00

  Wat bedoelt Jakobus als hij zegt dat God de armen naar de wereld heeft uitverkoren om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?

  Is ze al in vervulling gegaan en hebben wij ons erfdeel reeds ontvangen? Het gaat dus om de vraag of het Koninkrijk van God een huidige realiteit is, of dat het nog toekomstig is.

  En in de tweede plaats om de vraag hoe dit Koninkrijk eruit ziet. Es het geestelijk, hemels van aard, of draagt het ook een aards karakter?

  Schrijver: Hugo Bouter

  Isbn: 9789070926489

  Prijs: € 4,00

 • Beloften en woorden

  9.75

  In dit boek zijn heel veel Beloften, Woorden en uitspraken van de Heere Jezus opgenomen, als mede van Zijn apostelen, die door de Heilige Geest geleid van Hem hebben gesproken.

  Het zijn Woorden voor Zijn Gemeente, voor leden van Zijn Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is. voor Zijn schapen waarvan Hij de herder is. Woorden van de Hemelse Bruidegom voor Zijn Bruid. Het zijn Woorden voor deze tijd. Woorden die antwoorden geven op allerlei vragen en situaties in het leven van een christen.

  Het zijn Woorden van bemoediging en vertroosting, van hoop en verwachting. Ook van ontdekking, vermaning en waarschuwing. Van verwachting en hoe we met blijdschap mogen uitzien naar Zijn komst en toekomst.

 • De actualiteit van Gods Woord

  9.75

  We zitten momenteel midden in de corona crisis. Van alle kanten komen er vragen naar ons toe. Hoe kunnen we dit duiden. Hoe moeten we dit verklaren? Wat zegt de Bijbel hierover / Zegt de Bijbel er wel iets over?

  Is dit een plaag van God? Is dit een straf?  Is dit een oordeel? Wat heeft het de gelovigen te zeggen? Maar ook: wat heeft het de ongelovigen te zeggen? Dit bracht de schrijver er toe een en ander op papier te zetten. Wat zegt Gods woord?

  Er wordt een diagnose gesteld: De wereld is letterlijk ziek en geestelijk gezien volkomen in de war. Maar: er is een verklaring, er is een oplossing, er is een toekomst.

  De Heere Jezus heeft 2000 jaar geleden gezegd dat deze dingen moeten gebeuren: oorlogen, aardbevingen, besmettelijke ziekten. We zitten er midden in. Maar dit is nog niet het einde. We krijgen nog tijd om terug te keren naar God en te geloven wat Hij in Zijn Woord zegt. Gods woord zegt er heel veel over. vooral over wat ons nog wacht. De schrijver heeft in dit boek getracht, letterlijk vanuit het Woord, een en ander op een rijtje te zetten.

  9789090331782

 • De Godvrezende man

  18.95

  De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk.
  Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken!
  Het plan van God is dat jij steeds meer gaat lijken op de Heere Jezus. God
  gebruikt het huwelijk om jou als Godvrezende man gelijkvormig te laten worden
  aan het beeld van Zijn Zoon. Stuart Scott beschrijft een Bijbelse – op de
  praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een Godvrezende
  echtgenoot worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de
  liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenoot en vader.

  Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de
  Godvrezende man:

  Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als
  echtgenoot.

  Deel 2 – Zijn verantwoordelijkheden (liefde, leidinggeven, seksualiteit
  en rentmeesterschap).

  Deel 3 – Zijn fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en
  conflicthantering).

  Deel 4 – Ernstige zonden die zijn huwelijk kunnen verruïneren.

  John Mac Arthur, een bekende Amerikaanse voorganger, heeft dit boek
  heel hoog aangeschreven staan. Hij schrijft in het voorwoord: ‘Het is
  moeilijk voor mannen om in deze moderne tijd zich bepaalde
  karaktereigenschappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het
  huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We
  krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er
  vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel mannen
  schreeuwen om hulp.

  Een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een
  huwelijk, maar zeker net zo waardevol voor getrouwde mannen. De inhoud
  staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek
  noodzakelijk om jongeren en mannen de ogen te openen, zodat zij zich bewust
  worden van Gods visie op hun leven.

 • De Godvrezende vrouw

  18.95

  De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken!

  Het plan van God is dat jij steeds meer gaat lijken op de Heere Jezus. God gebruikt het huwelijk om jou als Godvrezende vrouw gelijkvormig te laten worden aan het beeld van Zijn Zoon. Martha Peace beschrijft een Bijbelse – op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een Godvrezende echtgenote worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenote en moeder.

  Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de Godvrezende vrouw:
  * Fundamentele waarheden over het huwelijk
  en de rol als echtgenote.
  * Haar verantwoordelijkheden
  (godvruchtige sfeer, liefde, respect, intimiteit).
  * Haar fundamentele verplichtingen
  (houding, communicatie en conflictbeheersing).
  * Haar zorgen: zonden die haar huwelijk kunnen verruïneren.

  Het is moeilijk voor vrouwen om in deze moderne tijd zich bepaalde karaktereigenschappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel vrouwen en moeders met de handen in het haar zitten en schreeuwen om hulp.
  Herken jij je in deze worsteling? Dan kan dit boek heel veel voor jou betekenen…

  Een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk, maar zeker net zo waardevol voor getrouwde vrouwen. De inhoud staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek noodzakelijk om jongeren en vrouwen de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van Gods visie op hun leven.

  Martha is 39 jaar getrouwd met haar schoolliefde, Sanford Peace en ze hebben twee kinderen. Zij is begonnen als verpleegkundige. Daarna gaf ze veel aandacht aan haar gezin en leidde ze verschillende vrouwengroepen. Ze bezit de gave om vrouwen en moeders te bemoedigen en waar nodig te vermanen. Martha is een getalenteerd lerares en is meer dan 20 jaar werkzaam als Bijbels counselor.
  Peace is lid van de National Association of Nouthetic Counselors (NANC). Deze groep van hulpverleners baseren hun zorgverlening helemaal op de Bijbel.

 • De komende afval van het geloof, de sabotage van het christendom van binnen uit.

  11.95

  De Bijbel laat ons zien dat de laatste dagen turbulent zullen zijn. In onze tijd lijkt de wereld de controle te verliezen. Angst, verwarring en onzekerheid overheersen. Naast geweld, besmettelijke ziekten en epidemieën voorspelt de Bijbel in de eindtijd een grote afval van het geloof in God. Zien wij vandaag de dag in de gemeente bewijzen van deze enorme afwijzing van de gezonde leer?

 • De Openbaring van Jezus Christus

  22.50

  Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek die prachtig en verhelderend geïllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets
  kostbaars in handen!

 • De toekomst is dichtbij

  4.00

  Zes meditaties over de christelijke toekomstverwachting.
  De verwachting van de spoedige komst van Christus voor Zijn Gemeente, om haar op te nemen in Zijn heerlijkheid en vervolgens met haar in heerlijkheid te verschijnen, is kenmerkend voor heel het Nieuwe Testament. Hij komt niet als Rechter voor Zijn bruidsgemeente, maar als haar Redder. Hij zal ons redden van de komende toorn en bewaren voor het uur der verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij daarom wandelen in het licht van de nieuwe dag die spoedig aanbreekt (vgl. Rom. 13:11-14). De hemel gaat open voor onze Heer en Heiland en de jubelzang van de verlosten zal weerklinken in de hemel en op de aarde! Brochurereeks ‘Bestudeert de Schriften’ deel 4

 • De voetstappen van de Messias

  19.90

  Over De voetstappen van de Messias

  De eschatologie, de studie over de eindtijd, heeft het vaak moeilijk gehad door het toedoen van zowel vriend als vijand. Diegenen die deze eindtijdstudie onderwaarderen, weigeren meestal een specifieke betekenis toe te kennen aan profetische teksten. Degenen die het overwaarderen, zullen dit juist teveel doen. Maar er wordt nu eenmaal gesproken over profetie! De uitlegger van de Bijbel moet hier zorgvuldig mee omgaan en rekening houden met alle details en de context waarin deze teksten werden geschreven. Dr. Fruchtenbaum heeft dit gedaan en hij tracht te allen tijde de volledige betekenis van de openbaring weer te geven, behandelt het materiaal zeer grondig en geeft veel stof tot nadenken!
  Fenomenaal….en voor iedereen begrijpelijk!

  9783961900220
  € 19,95
 • De Zoon van God komt terug

  15.95

  Dit boek bevat een ernstige waarschuwing! De zoon van het verderf, de antichrist komt eraan. Trap niet in zijn val! De auteur wil de wereld waarschuwen voor de tijd die komen gaat, met als doel dat ze inziet dat de Zoon van God spoedig komt!
  Niemand weet de dag of het uur van Jezus komst. God de Vader weet die dag wél! Er is een dag bepaald, er is een uur bepaald. Jezus komt terug. Niemand ter wereld kan Hem tegenhouden. Op de dag en het uur door God de vader bepaald komt de Zoon van God terug. Bent u er klaar voor?

 • Elk moment

  3.95

  De laatste dagen van de aarde naderen. De komst van Christus kan elk moment plaatsvinden.

  Tsarfati, zelf een geboren Israëlier, onderzoekt de Bijbelse profetieën en laat zien wat er vandaag in het Midden-Oosten gebeurt. Hij toont aan dat we naar Hem uit mogen zien en in die verwachting mogen leven. In de duistere wereld van vandaag kan alleen Christus ons echte hoop geven.

  Elk moment zal u helpen begrijpen wat de volgende stap is in Gods profetische plan. Het zal u bemoedigen dat de komst van Jezus Christus en het herstel van Zijn volk dichtbij is.

  9789064513923  € 3,95

 • Gebed om regen

  7.50

  Als het goed is, zijn wij biddende gelovigen. Onze opdracht is daarin te volharden. Het gebed wordt door Paulus gekoppeld aan de geestelijke wapenrusting van de christen (Ef.6). Het is het gebed van een rechtvaardige dat veel vermag (Jak.5:16). God Zélf verleent kracht eraan. Zo werden de gebeden van Elia door God gehoord, gezegend en bekrachtigd. Hoewel hij een mens was van gelijke natuur als wij, was hij een rechtvaardige. Zulke voorbidders, zulke bemiddelaars kan God niet afwijzen. Elia verwijst in dit opzicht naar Jezus Christus, de wáre Rechtvaardige (vgl. 1 Joh.2:1-2).

  Het voorbeeld van Elia is dus een stimulans voor ons om als voorbidders voor anderen op te treden. Natuurlijk kunnen wij ook in andere opzichten veel leren van zijn gebedsleven. Daarnaast bestrijkt dit boekje een groot deel van het leven van de profeet en verschaft het een tamelijk compleet beeld van zijn bediening, vanaf zijn eerste optreden voor koning Achab tot en met zijn ontmoeting met God op de berg Horeb in 1 Koningen 19.

  Schrijver: Hugo Bouter

  Isbn: 9789070926007

  Prijs: € 7,50

 • Genderdiversiteit en het nieuwe bijbellezen

  6.95

  Dit boekje is bedoeld als oriëntatiehulp. Er komen steeds meer variaties op ofwel vervalsingen van Gods schepping van man en vrouw. Elke nieuwe afwijking ervan maakt de chaos groter.

  Om niet in dit woud van afwijkingen verstrikt te raken is oriëntatie nodig. We moeten nadenken over wie we zijn. Dat kan niet bepaald worden door het gevoel. Dat is bij iedereen anders. Omdat dat de norm is geworden , hebben we gekregen wat we nu hebben: chaos. Voor onze oriëntatie hebben we een beoordelingssysteem nodig dat onafhankelijk is van het gevoel van mensen. Dat beoordelingssysteem hebben we in het Woord van God.

  Gods beoordeling is volkomen zuiver, zonder aanzien des persoons, en vrij van alles wat Zijn beoordeling zou kunnen vertroebelen. Hij is namelijk de Schepper van alle dingen en alle mensen. Hij heeft alles geschapen met een bedoeling en in alles voorzien wat nodig is om aan die bedoeling te beantwoorden. In dat licht biedt dit boekje oriëntatie aan, zodat je niet verdwaalt of, als je al verdwaald bent, de weg weer terug vindt.

  Ger de Koning

  9789064513268

  € 6,95

 • Gods Meesterplan

  17.95

  Om werkelijk inzicht te krijgen in de Bijbelse profetie, moeten we eerst begrijpen dat Gods beloften aan Israël en Zijn plan met de Gemeente elkaar aanvullen. Sommigen gelovigen zijn van mening dat God Israël heeft verworpen en de Gemeente ervoor in de plaats is gekomen, maar dit druist in tegen het karakter van de trouwe Heere Die we in de Bijbel leren kennen, In dit boek maakt Amir Tsarfati duidelijk wat de Bijbel zegt over Gods grote en unieke plannen voor Zijn twee uitverkoren volken: Israël en de Gemeente.

 • Groeien in het geloof

  5.90

  ISBN/EAN: 9789491797576; 96 blz. Prijs: 5,90 Euro

 • Hebreeën Commentaar

  6.00

  Hebreeën Commentaar. Kees Fieggen

  ISBN: 9789082087130
  Product code: 9789082087130
  Omslag/Materiaal: Paperback
  Verschijningsdatum: 4 november 2019
  Taal: Nederlands

 • Het laatste uur

  16.95

  NU HET LAATSTE UUR NADERT, IS HET TIJD OM MISVATTINGEN RECHT TE ZETTEN EN HET ECHTE PLAN VAN GOD TE ONTDEKKEN.

  Iedereen heeft vragen over de eindtijd. Maar zoals de Israëlische christen en gerespecteerd Bijbelleraar Amir Tsarfati uitlegt, is Bijbelse profetie een geheimenis en niet een geheim. Ieder die de tijd neemt om de profetie te onderzoeken, kan er inzicht in krijgen. Dit boek is daarbij een geweldige hulp.

 • Het uur van de antichrist

  12.95
  Jeff Kinley neemt ons mee op een fictieve en toch Bijbels gefundeerde reis in wat wel de meest verschrikkelijke tijd in de geschiedenis van de mensheid zal zijn. In de persoon van de jonge aspirant journalist Julien de Clercq geeft hij ons een directe inkijk in het leven van de komende antichrist en de valse profeet en schetst zo een realistisch beeld van deze nog toekomstige figuren.

  Met de opdracht de biografie van de komende president van de Europese Alliantie van de Naties te schrijven, beschrijft De Clercq niet alleen levensecht de persoonlijkheid van deze mens der zonde, maar schetst eveneens een gedetailleerd en globaal beeld van de laatste zeven jaar vóór de wederkomst van Jezus in heerlijkheid.

  Jeff Kinley’s verhaal is gebaseerd op Bijbelse feiten die hij op veel plaatsen aanvult met fictieve details. Zo maakt hij de Bijbelse leer over de antichrist levensecht.

 • In de voetsporen van Kepler

  12.00

  In de voetsporen van Kepler Over wetenschap, oorsprong en wat de Bijbel leert

  ISBN: 9789082087185
  Product code: 9789082087185
  Omslag/Materiaal: Paperback
  Aantal pagina’s: 60
  Verschijningsdatum: 04-11-2019
  Taal: Nederlands
  Productsoort: Boek

 • Israël Gods oogappel

  12.50

  God heeft een plan met deze wereld. Dat plan heeft als einddoel de schepping van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waar God verheerlijkt wordt in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.

  God Zal dan verheerlijkt worden door mensen die verzoend zijn met God door het offer van zijn Zoon op Golgotha.

  God heeft het volk Israël uitverkoren om Zijn plan uit te voeren. De Zaligheid is uit de joden.

  Gods plan met Israël is als een diamant met veel facetten, die gaan oplichten en schitteren als we de schriften onderzoeken. Dit boek wil u daarbij helpen.

  Door dit volk, Israël, zal de gehele wereld gezegend worden. Het gaat in dit boek over verleden, heden en toekomst van Israël. Wat een heerlijke toekomst staat dit volk nog te wachten. En andere volken mogen daarin delen.

  Maar voor het zover is staat er nog heel veel te gebeuren. Daarover kunt u in dit boek lezen.

  9789491382048

  € 12,50

 • Onvoorstelbaar vooruitzicht

  16.95

  Over Onvoorstelbaar vooruitzicht

  Ziet u de tekenen van de tijden?

  In de Bijbel spreekt Jezus over de tekenen die aangeven dat Zijn Wederkomst nabij is. Wat zijn die tekenen? En zien we ze vandaag de dag?

 • Op ontdekking door openbaring

  19.95

  Het boek Openbaring is geschreven omdat God ons wil laten weten wat de toekomst in petto heeft. De profetische waarheid biedt gelovigen wijsheid, geruststelling en inzicht. Voor ongelovigen is Openbaring een oproep om Gods genade aan te nemen zolang er nog tijd is.
  Amir Tsarfati, auteur van een aantal bestsellers, onderzoekt wat Openbaring bekendmaakt over de eindtijd en daarna. Op een toegankelijke manier, waarbij hij de Bijbel voor zichzelf laat spreken, geeft Amir ons inzicht in:

  – de gebeurtenissen die gelovigen en ongelovigen zullen meemaken voor, tijdens en na de grote verdrukking;
  – het specifieke plan van God voor het volk Israël in de eindtijd;
  – de bemoedigingen en waarschuwingen van Jezus Christus om ons voor te bereiden op Zijn wederkomst.

  Op ontdekking door Openbaring maakt ons duidelijk wat iedereen te wachten staat in de eindtijd – in de hemel of op de aarde. Ben jíj voorbereid op wat er komen gaat?

  9789064513930 € 19,95

 • Openbaring

  13.95

  Openbaring. Een Bijbelcommentaar door K. Fieggen

  ISBN: 9789064513251
  Uitgever: Het Zoeklicht
  Product code: 9789064513251
  Omslag/Materiaal: Hardcover
  Aantal pagina’s: 150
  Verschijningsdatum: 10-11-2020
  Taal: Nederlands
  Productsoort: Boek

 • Standhouden in de Eindtijd

  8.50
  Standhouden in de eindtijd, hoe doe je dat? Dit boekje geeft Bijbel­se antwoorden en handvatten op deze vraag! Een boekje geschre­ven voor een ieder die verlangt naar geestelijke groei en stabiliteit. Kennis van het profetische Woord is belangrijk, maar de Bijbel spreekt eveneens van een heilige levenswandel.
  Ook christenen hebben te maken met de overste van de macht der lucht, de duivel. Maar wij mogen staan in de overwinning!De Efeze-brief bevat onderwijs over onze positie in Christus, onze levenswandel met Hem en over onze houding tegenover Gods tegenstander. De opdracht wordt gegeven om de hele wapenrus­ting van God aan te trekken. Die helpt om weerstand te bieden aan het kwaad.

  Hoewel velen zich er niet van bewust zijn, speelt in en rondom Israël een geestelijk conflict. Als je dat beseft word je erbij bepaald te bidden voor de behoudenis van Israël en de vrede van Jeruzalem.

  De auteur wijst daarnaast nog op het belang van gebed voor ons eigen land en dat Nederland chris­tenen nodig heeft die staan voor de Bijbelse principes en in liefde en waarheid standhouden.

 • Terug naar de eerste gemeente

  9.95

  Traditionele kerken worden wel eens vergeleken met oude wijnzakken die star en niet flexibel zijn. Er is in zulke kerken dikwijls geen ruimte voor de nieuwe wijn. Zodra Gods geest gaat werken, barst de wijnzak kapot! Het gevolg is dat de wijn wegloopt en de zegen verloren gaat. De inhoud van dit boekje neemt ons mee naar het boek Handelingen en Gods werk in de huidige Ondergrondse Kerk in China, Noord-Korea en Iran. De lessen van de vervolgde christenen zijn als ‘nieuwe wijn’ en zullen je aanvuren om Jezus met toewijding te dienen.

 • Transgender

  9.95

  Hoe zou je als christen om moeten gaan met onderwerpen als seks en gender in een wereld waarin het vrijheidsideaal hoogtij viert? Zorgvuldig en vol empathie en wijsheid onderzoekt Vaughan Roberts het christelijke wereldbeeld en probeert hij de grondbeginselen van het christelijk denken toe te passen op de complexe transgendervragen van onze tijd.