20 Punten ter overdenking voor ieder die zich Christen noemt.

 1. Christenen zijn hemelburgers
  Dikwijls verwart men de Christelijke bedeling met die van het aardse Israël. Men zal dan oudtestamentische Schriftplaatsen aanwijzen om daarmee een politieke bediening voor de Christen te ondersteunen. Dit is een klassieke fout. Zie verder: Israël en Gemeente:
  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-Gemeente.pdf
  Onze positie is hemels, niet aards: Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.
  Efeziërs 2:4-6 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt –uit genade bent u zalig geworden – 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus
  Christendom heeft geen aards maar een hemels karakter.
  Filippenzen 3:14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
  Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus
  Hebreeën 11:16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland.
  Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor
  hen een stad gereedgemaakt.

  Wij zijn hemelburgers:
  Filippenzen 3:20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker
  verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus

  Hebreeën 13:14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
 2. Christenen zijn VAN DE AARDE losgekocht
  1 Korinthiërs 7:23
  U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen.
  Openbaring 5:9-10 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
 3. Christenen zijn bijwoners en vreemdelingen
  1 Petrus 1:17 … wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.
  1 Petrus 2:11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen …
  Vreemdelingen bemoeien zich niet met de politiek van het land van hun vreemdelingschap en hebben daar zelfs geen stemrecht. Vreemdelingschap verdraagt zich niet met politieke macht. Christenen zijn vreemdelingen en laten zich in deze wereld niet naturaliseren.
  Mattheüs 25:35, 43 Ik was een vreemdeling … zegt de Heer van Zichzelf.
  En waarom zijn wij vreemdelingen? Omdat Christus door de wereld verworpen is.
 4. Christenen zijn gezanten van Christus
  2 Korinthiërs 5:20 Wij zijn dan gezanten (ambassadors, KJV) namens Christus, alsof God
  Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

  Een gezant van een andere koning is als een ambassadeur: hij bemoeit zich niet met de politiek in het land van verblijf maar hij behartigt de belangen van zijn landgenoten aldaar. Een Christen is een gezant van Christus en Christelijk werk omvat alleen de koninkrijksbelangen van Christus. Vergelijk met wat Paulus schrijft:
  Efeziërs 6:19-20 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.
 5. Onze positie is tegen de wereldbeheersers achter de schermen
  Efeziërs 6:11-12 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
  Er zijn wereldbeheersers die achter de zichtbare werkelijkheid schuilgaan, achter politiek en
  machtsblokken. Als wij ons daartegen moeten wapenen, dan zullen wij zeker niet op hun paden lopen.
 6. Onze houding is die van onderdanigheid jegens de overheid
  Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. (Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen13.pdf)
  Titus 3:1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn.
  1 Petrus 2:13-18 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij
  aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders … 17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning. 18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

  Niet machtsuitoefening of maatschappelijke strijd maar ONDERDANIGHEID is ons opgedragen. De aangehaalde Schriftplaatsen zijn niet mis te verstaan. Wij zijn “gehoorzame kinderen” (1 Petrus1:14). Wij moeten ons niet inlaten met de zogenaamde “rechten van de mens”. Ook “burgerlijke ongehoorzaamheid” is niets voor Christenen. Wij hebben vanuit Bijbels oogpunt in deze wereld niet te strijden voor rechten, maar wij moeten ons concentreren op onze plichten.
  Uitspraak van Calvijn: “Al waren wij onder Turken, onder tirannen, onder doodsvijanden van het Evangelie, dan nóg is het ons geboden hen onderworpen te zijn. Waarom? Zo is het God welgevallig”.
  Het Nieuwe testament leert ons niets anders dan gehoorzaamheid. Er is geen recht voorzien om ons te verzetten tegen de overheden. Slechts wanneer er een duidelijke conflictsituatie optreedt, waarbij gehoorzaamheid aan de overheid absoluut niet kan samengaan met gehoorzaamheid aan God, dan moet onze gehoorzaamheid aan God de voorrang krijgen – zie Handelingen 4:19. Wij blijven dus netjes belastingen betalen, ook al weten we dat de besteding van het geld dikwijls van kwalijke aard is. Wij gaan in niets tegen de maatschappijorde in. Maar wordt het ons echter verboden het geloof te belijden, dan zullen wij God meer gehoorzamen dan mensen (Handelingen 5:29).
 7. Ons levenspad is als de woestijnreis vanuit Egypte naar Kanaän
  De geschiedenis van de woestijnreis vanuit Egypte, naar het beloofde land Kanaän, is een illustratie voor ons. Alles wat Israël daar is overkomen is voor ons tot een voorbeeld en een waarschuwing:
  1 Korinthiërs 10:11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. (vgl. Romeinen 15:4).
  Ons levenspad is te vergelijken met dat van de verloste Israëlieten en hun woestijnreis. Wij hebben ook een vergelijkbaar einddoel. Wij zijn uit Egypte (d.i. de wereld) gevlucht, waarna de woestijn volgt als levenspad. Dit duurt zo tot de Heer komt en ons opneemt in het hemelse ‘Kanaän’. En God wilde een definitieve afscheiding van Egypte. Precies zo wil God een scheiding tussen de Christen en de wereld.
  Exodus 13:17-18 Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. 18 Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte.
  Deuteronomium 17:16 … omdat de HEERE tegen u gezegd heeft: U mag nooit meer langs deze weg terugkeren.
  Hoe komt het dat ons levenspad vergelijkbaar is met een woestijn?:
  Johannes 20:13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze
  mijn Heere weggenomen hebben …

  Onze vreugde (1 Petrus 1:8) kan nooit compleet zijn, want onze Heer ís er niet, en dat maakt ons de
  wereld tot een woestijn.
 8. De doop is een beeld van ons afscheid van de wereld
  Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
  Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt
  De doop betekent dat wij definitief afscheid genomen hebben van deze wereld. Wij werden als het ware begraven en werden in de Heer tot nieuw leven opgewekt, tot een geestelijke opstanding uit de doden. Het is een overplaatsing van het ene terrein naar het andere, van de wereld naar het hemels Koninkrijk.
  Handelingen 2:40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
  De doop zegt ons dat wij op een veilige afgezonderde plaats van behoudenis staan. Wij hebben met het reilen en zeilen van dit verkeerde geslacht niets te maken. Wij hebben daarvan afscheid genomen en keren niet terug.
 9. Er is een absolute tegenstelling tussen de wereld en de Christen
  Johannes 12:31-32 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van
  deze wereld buitengeworpen worden. 32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen
  naar Mij toe trekken.

  Johannes 15:18-19 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u
  van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld
  bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

  Galaten 6:14 Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.
  Het kruis is de scheidslijn tussen de Christen en de wereld!
  Jakobus 1:27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
  Jakobus 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de
  wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

   Aan welke kant staat u? Het is wereld óf Christus, niet wereld én Christus!
  1 Johannes 4:5-6 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert
  naar hen. 6 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet
  naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling
 10. De wereld is van de duivel – de christen is van God
  Mattheüs 4:8-9 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
  De werkelijke machthebber in deze wereld is de duivel. Wij willen ons niet scharen onder zijn systemen!
  Johannes 16:11 … en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
  Johannes 17:14-16 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij
  niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik
  niet van de wereld ben.

  In plaats van ons te scharen onder de wereldlijke systemen, moeten wij er juist voor bewaard worden!
  Efeziërs 2:1-2 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.
  Efeziërs 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
  1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.
 11. Gods Koninkrijk is niet van deze wereld
  Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik de Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.
  De Heer leverde geen strijd om in deze wereld van enig politiek belang te zijn. Hij deed geen knieval voor de Satan voor politieke macht (Mattheüs 4:8, 9). Hij deed geen enkele uitspraak tegen het heersende Romeinse bewind, tot aan zijn sterven toe. Hij onderwierp zich en was gehoorzaam in alles, tot een voorbeeld voor ons. Het huidige bestel heeft immers met het Koninkrijk Gods niets te maken. Het staat er juist tegenover, als opponent.
 12. Gods Koninkrijk is in het huidige bestel verborgen
  De Heer is nu nog geen koning over de gehele aarde, maar ZAL dat nog WORDEN:
  Zacharia 14:9 JaHWeH1 zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal JaHWeH de
  Enige zijn en Zijn Naam de enige.

  Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
  Omdat Christus door de wereld is verworpen doet God zijn koninkrijkswerk in het verborgen, met het oog op de geroepenen. De horizontaal ingestelde ‘aardklitters’ merken daar niets van.
 13. Wij zijn predikers van bekering, doop en evangelie
  2 Petrus 3:9 De Heere … Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar
  dat allen tot bekering komen.

  Handelingen 3:19-21 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
  Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van
  God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als
  vrouwen.

  Handelingen 19:8 En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang
  sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God.

  2 Korintiërs 5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.
  Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
  Christenen zijn geen wereldverbeteraars en gebruiken daartoe geen machtsstructuren. De ware taak van een Christen is dat van discipelschap en prediking. De nood van de wereld is van geestelijke aard, niet van politieke aard. De nood van de wereld ligt niet op het horizontale maar op het verticale vlak. Het probleem in deze wereld is een verstoorde verhouding tussen de mens en God, die enkel kan opgelost worden door een ware bekering.
 14. Wereldverbetering komt er pas na oordeel en vonnis
  Eerst zal er een beoordeling komen van de gelovigen:
  1 Petrus 4:7, 17 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden … 17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
  Dan over de wereld:
  Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat,
  werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
  Daarna pas komt “de wederoprichting van alle dingen”:

  Handelingen 3:21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden
  hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

  Het Koninkrijk Gods komt er dus pas door oordeel, namelijk door een einde van het huidige wereldlijke samenstel. Christenen werken niet mee aan het huidige samenstel dat voorbijgaat maar wijzen op het Koninkrijk dat komt. Zij zijn horizontaal gezien geen wereldverbeteraars:
  Mattheüs 13:29-30 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien
  Wij hebben niet tot taak het onkruid te wieden of er ons mee te bemoeien. Dat gebeurt door het oordeel Gods, door Zijn vonnis, Zijn oogst, op Zijn tijd. Tot die tijd echter, en met betrekking tot het Koninkrijk Gods, zijn wij gezanten van Christus. Wij laten in die hoedanigheid Gods licht schijnen, in woord en daad (zie verder onder punt 17), maar we bemoeien ons niet met de koers of politiek van deze wereld.
 15. Christenen voeren geen strijd voor sociale doeleinden
  Het spreekt vanzelf dat Christenen sociale dienstvaardigheid tonen. De vraag is echter of dit verder moet gaan dan hun naaste omgeving en dus of er voor dit doel actiegroepen moeten gevormd worden of politieke partijen moeten opgericht worden. Moet onze sociale dienstvaardigheid geïnstitutionaliseerd worden? En moet de Christen macht en machtsstrijd gebruiken om de gewenste sociale doelstellingen te bereiken?
  Wie het Nieuwe Testament leest zal hierover NIETS vinden. Dit is nochtans merkwaardig omdat er in die tijd vele sociale gebrekkigheden en hongersnoden bestonden. Wij lezen in dit opzicht enkel dat de broeders op hun verantwoordelijkheid jegens hun medegelovigen werd gewezen. Toen Agabus geprofeteerd had dat er een wereldomvattende hongersnood zou komen, besloten de discipelen:
  Handelingen 11:28-29 En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. 29 En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden
  Vgl. Jakobus 2:15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, …
  Bovendien ziet het NT enkel de essentiële noden aan, zoals voedsel en kleding (vgl. 1 Timotheüs 6:8).
  Het Nieuwe Testament blijkt maar een geringe belangstelling te hebben voor de problemen van de maatschappij. Het belangrijkste waarmee zij zich bezig hielden was het evangelie. Zij hadden wel wat anders aan hun hoofd. De eerste Christenen verwachtten elk ogenblik de wederkomst van hun Heer. Zo zouden ook wij moeten zijn!
  Deze vurige verwachting van de wederkomst is later verloren gegaan. De “slaaf” zei in zijn hart: “Mijn heer blijft nog lang weg” (Mattheüs 24:48, 49) en de Christenen begonnen gezag uit te oefenen en ZE WISTEN DE GRENSLIJN MET DE WERELD UIT. Ze hielden zich niet langer aan hun hemelse positie en vergaten dat zij vreemdelingen waren.
 16. De eerste Christenen namen geen enkele politieke stelling in
  Toen er tollenaars bij Johannes de Doper kwamen, met de vraag wat zij moesten doen, zei Johannes niet dat ze de verkeerde politieke positie hadden ingenomen. En aan soldaten werd niets gezegd over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de strijd die zij voerden:
  Lukas 3:12-14 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? 13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. 14 Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.
  Paulus stuurde de gevluchte slaaf Onesimus terug naar zijn meester, en bekritiseerde de slaverij niet (Filemon).
  Slaven en heren werden niet gevraagd om sociaal of politiek stelling te nemen tegen het slavendom:
  Efeziërs 6:5 Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met
  vrees en beven, oprecht van hart.

  Efeziërs 6:9 En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien des persoons is.
  1 Korinthiërs 7:20-22 Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. 21 Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. 22 Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.
  1 Petrus 2:18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die
  goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

  Er werd geen soort socialisme of democratie gepropageerd waaraan wij in onze tijd gewoon zijn. Er werd niet gestreefd naar een nivellering van de standen en naar niets wat de bestaande maatschappelijke structuren zou aantasten. Ook de Heer Zelf nam NOOIT een politieke stelling in. In plaats daarvan antwoordde Hij bij een gelegenheid: “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is” (Mattheüs
  22:21). Ook toen er een bericht kwam over “de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had” (Lukas 13:1-5) antwoordde de Heer niet met enige politieke stellingname.
 17. Alleen heiligen zijn het zout der aarde en het licht der wereld
  Mattheüs 5:13-16 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft,
  waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

  Filippenzen 2:15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te
  midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.

  Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
  Zout is bederfwerend. Het zout betekent eerbied voor het leven, trouw in het huwelijk, … Zie hoe de Christelijke waarden in het verleden bederfwerend werkten in de wereld.
  Licht doet de dingen zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Het licht is de waarheid van ons getuigenis; het stelt de verdorvenheid van de wereld aan de kaak. Zout sluit bederf uit. Licht sluit duisternis uit. Daarom moeten wij ons van de wereld afscheiden om heilig te zijn. Alleen door heiligen kan er een bederfwerende invloed en een krachtig licht van
  God in deze wereld uitgaan.
 18. Christenen vormen geen ongelijk span met ongelovigen
  2 Korinthiërs 6:14-17 (vgl. Jesaja 52:11) Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat
  heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen.

  In de politiek moeten er voortdurend compromissen gesloten worden. Christenen zijn echter niet vrij om te zondigen! Wij houden geen gemeenschap met de ongelovigen, maar met de Vader en de Zoon (1 Johannes 1:1-4). Het Schriftwoord zegt heel duidelijk: “scheidt u af” !
 19. Christenen zijn zoals hun Heer was
  1 Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen
  hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

  En zo was (en is) de houding van deze wereld tot de Heer Jezus: “De wereld heeft Hem niet gekend” (Johannes 1:10). Zo kent de wereld ons evenmin (1 Johannes 3:1) indien wij onze hemelse positie innemen, en het daarbij passende werk doen.
  Johannes 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
  Wij moeten niet in de wereld opgaan, maar, zoals de Heer er duidelijk afstand van nemen en daardoor lijden. Zo behalen wij de overwinning op de wereld. Wij willen niet delen in het oordeel van de wereld.
 20. Democratische politiek is geboren uit goddeloosheid
  Een oude Latijnse spreuk luidt: “Vox populi, vox Dei”, wat wil zeggen: “De stem van het volk, de stem van God”. Dit verheft democratie – de stem van louter mensen – tot een goddelijke status. Onze huidige parlementaire democratie vindt evenmin zijn oorsprong in de Schrift maar is voortgekomen uit de Verlichting van de Franse Revolutie. De filosofie was toen: Ni Dieu, ni maître. Christenen die aan politiek doen zetten zich op dezelfde goddeloze basis.
  In het toekomstige Vrederijk zal de Heer beslist niet kiezen voor een democratische regeringsvorm maar voor alleenheerschappij. Ook waar Hij in de geschiedenis regeringsvormen instelde (Saul, David, Nebukadnezar) was dat niet een democratie. Het Statenbeeld dat Nebukadnezar zag vertoont juist een degeneratie, van alleenheerschappij (Goud: Babel) naar een voortgezette machtsverdeling
  (Leem + ijzer) in de eindtijd.
  Tot slot: Zeven vragen
 21. Waarom zocht Jezus niet naar enige leiding in de synagoge of het stadsbestuur, om ervoor te
  zorgen dat mensen onder betere morele of betere levensomstandigheden zouden leven?
 22. Waarom kwam de Heer Jezus naar de aarde om als een lam ter slachting geleid te worden, en
  niet als heersende of oordelende Vorst? Moeten wij niet als Jezus zijn, zoals Hij in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard? (Romeinen 8:29; 1 Korinthiërs 11:1; Efeziërs 5:1).
 23. Waar kan men in het Nieuwe Testament ook maar één leerstuk vinden, of zelfs maar een aanwijzing, dat christenen moeten trachten Gods wetten op te dringen aan wereldlijk bestuur en haar wetgeving, of door deel te nemen aan werelds bestuur?
 24. Waarom zou een christen Gods wet aan ongelovigen willen opleggen, wetend dat de wet niet
  redt, en evenmin iemand heiligt? (Romeinen 3:20, 28; 8:2-4; Galaten 3:24).
 25. Waar is één voorbeeld van ‘christelijke’ politieke actie of protest in het Nieuwe Testament? In
  Romeinen 13 treedt Paulus in detail over de christelijke relatie met wereldlijk bestuur – waarom
  zegt hij niet: “en werk om gezag te krijgen en pas de wetgeving aan zodat u onder betere omstandigheden kunt leven en niet wordt vervolgd?” Waarom liet Paulus het bij een eenvoudig gehoorzamen van de overheid?
 26. Jezus maakt het voor iedereen duidelijk: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes
  18:36). Voor welk koninkrijk is het dat u strijdt?
 27. Waarom gaf Jezus zijn discipelen de zendingsopdracht met als taak : “Ga dan heen, onderwijs al de volken [= discipelen maken], hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”? (Mattheüs 28:19). Waarom zegt Hij niet: “Ga, en leg Gods wet op aan de maatschappij om ze in overeenstemming te brengen met de morele wet”?
  Het Nieuwe testament beantwoordt deze vragen door te leren dat de christen niet moet proberen de wereld te verbeteren door middel van de politieke middelen van deze wereld.
  Christenen moeten niet het morele kwaad bestrijden, maar het Evangelie prediken en discipelen maken – Mattheüs 28:19-20.

1
Ik heb in dit vers de Verbondsnaam (Tetragram JHWH, vertaald als JAHWEH) hersteld, omdat dit 1° zo in de grondtekst staat, en 2° omdat het in dit vers gaat over Gods Naam. Het substituut “HEERE” is een uitvindsel van in de tijd
van de Septuaginta, en hoort naar mijn overtuiging niet gehandhaafd te blijven. Sinds het Nieuwe testament is echter
JEZUS de énige naam voor de behoudenis (Handelingen 4:10-12). JEZUS komt van ièsous, het Grieks voor YAHOSHUA = JAHWEH [is] redding. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Johannes 5:43) en Hij is Dezelfde als JAHWEH. Zie mijn artikel “Jahweh God en Baäl”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jahweh-God-Baal.pdf .

Met toestemming overgenomen van www.verhoevenmarc.be

Vergelijkbare berichten