Een uitleg van het laatste Boek van de Bijbel. Deel 2. Openbaring 1:1.

Het laatste Boek van de Bijbel wordt vaak ten onrechte de ‘Openbaring van Johannes genoemd. Dat is echter niet de titel die de auteur eraan heeft gegeven. Veeleer heet het boek volgens vers 1: ‘Openbaring van Jezus Christus’. Dat moeten we helder voor ogen hebben. ‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven’.

Dus staat dit Boek niet maar vol met Openbaringen in de zin van mededelingen, die de levende Heere aan Johannes heeft gegeven door bemiddeling van een engel. Tot zo’n conclusie kan slechts diegene komen die het eerste vers oppervlakkig leest. Het Boek van de profeet Zacharia is zo’n openbaring in de zin van mededelingen. De profeet Zacharia was toch een jonge man, aan wie de engel onder andere uitlegde, wie er op een rood paard rijdt, en wie hem volgt (Zach. 1:9 e.v.). Maar in de Openbaring gaat het om het stap-voor-stap en trapsgewijs naar voren komen en zichtbaar worden van de Heere Jezus Christus, en wel in Zijn oordelende en in Zijn heilbrengende macht en heerlijkheid!

Dat gaat eigenlijk voor de hele Bijbel op, want die werd maar voor één doel geschreven: Om aan ons Jezus Christus te openbaren. Dat heeft de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde zelf tegen ons gezegd: ‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen (Joh. 5:39)’. Als een kind van God nog nooit de gehele Bijbel heeft gelezen, dan heeft hij ook nog nooit de gehele Christus gezien!

In tegenstelling tot de andere boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, waar wij de Verlosser, de Zoon van God, de Koning en Heere geopenbaard zien, onthult de Openbaring ons de wederkomende Heere, en daarom is ze als het ware de kroon op de Heilige Schrift. Ze toont ons de wederkomende Heere in Zijn voleinding van het Raadsbesluit van God. Om deze reden is juist het Boek Openbaring ook het troostboek voor de gemeente in de eindtijd, en dat zijn de gelovigen van vandaag.

Als we geen licht hebben over het profetische Woord, dan zien we slechts een geweldige chaos en de intriges en listen van de boze die ons omgeven. Want wát een geniepigheid gaat er toch uit van de hel! Maar temidden van dit onverdraaglijke duister van de laatste tijd is ons een Boek geschonken dat ‘Openbaring’, dat is: ‘Onthulling’ heet.

De vreselijke, over deze wereld aanbrekende oordelen die in de Openbaring worden opgetekend, dienen ertoe, om de weg vrij, oftewel de wereld bereid te maken voor de zichtbare Openbaring van Jezus Christus. Het gaat er dus niet maar om dat de mens krijgt wat hij verdient, namelijk vonnis, en dat aan Gods gerechtigheid wordt voldaan, maar om wegbereiding.

Dat is ook zo in uw persoonlijke leven: Als de Heere u door oordelen als ziekte, geestelijke nood, teleurstellingen, enz. leidt, dan heeft dat slechts dit ene doel: De vuilnis van uw zonden in uw hart dient te worden weggeruimd, opdat Jezus Christus zich duidelijker en heerlijker in u en door u kan openbaren!

MIDDERNACHTSROEP 2019-02 WIM MALGO (1922–1992)

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Middernachtsroep.

Vergelijkbare berichten