In dit laatste deel willen we naar de tekst zelf gaan. Wat is er dan mooier om een gedeelte te lezen en te onderzoeken dat gaat over de vorming van het Woord van God. Het gedeelte staat in 1Petrus 1:16-21. 

Petrus zegt daar o.a.: Want wij geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus hebben verkondigd (vers 16).

Het verschil tussen aan de ene kant kunstig, vernuftig bedachte verzinsels en aan de andere kant de Here Jezus Christus is evident. We zien dat immers heel duidelijk terug in de praktijk. Verzinsels zijn Christendom zeer snel binnengedrongen. Hoe komt dat toch? Dat komt omdat al heel snel de Here Jezus werd verdrongen door de zondige mens. Het evangelie en haar kracht en komst past de mens niet. Vandaar dat de mens het evangelie heeft veranderd, aangepast en heeft uitgehold. Om dan terug te gaan naar het Woord van God valt niet mee. De obstakels zijn vele. Jammer genoeg blijven velen hangen in deze kunstig bedachte en gevormde verzinsels. Ze komen er nooit toe op te staan en Gods Woord te openen, zodat er zicht komt op de leugens door het ontdekkende Woord van God.

Als we Gods Woord openen, lezen en laten spreken, dan ontdekken we de kracht van het Woord, het evangelie. In het licht van Zijn Woord gaan eigen opgebouwde ervaringen, gevoelens en gedachten wijken. Het zijn bolwerken die krijgsgevangen gemaakt moeten worden door Zijn Woord. 

Petrus heeft de Here Jezus persoonlijk ontmoet, meegemaakt en Zijn heerlijkheid gezien. Hij hoorde Gods stem over Gods Geliefde, de unieke Zoon. Deze Geliefde heeft zijn leven veranderd. Zijn kracht en komst heeft alles anders gemaakt. Simon werd een Petra. Niet de rots zelf maar zijn belijdenis: U bent de Christus, de Zoon van de Levende God (Math. 16:16). Petrus werd een nieuw mens, een belijder van de Here Jezus. Zelfs een apostel, een gezondene. Hij mocht met de andere apostelen hierop aarde het fundament, het evangelie leggen.

God Zelf sprak heerlijke woorden over Zijn Zoon (17 en 18). Wie en wat gaat uit boven het getuigenis van de Levende God? Als Hij spreekt, durft dan iemand Hem tegen te spreken? Wie is hoger dan Hij. Jezus Christus is Zijn Geliefde, Zijn eeuwige Zoon. In Hem heeft God Zich geopenbaard. In Christus’ komst is Zijn openbaring compleet. In de Zoon zien we God Zelf. Zijn openbaring in Jezus Christus is groots, hemels, heerlijk, niet te overtreffen, volmaakt, uniek, volledig en onvergelijkelijk. In Christus zien we Gods liefde, heiligheid, goedheid, genade, barmhartigheid, vergeving, geduld, reinheid, bewogenheid en rechtvaardigheid.

Petrus begint in vers 19 over Gods Woord dat profetisch is. De Bijbel is niet een roman, een menselijk boek. Nee, het is profetisch! De Woorden van God zijn door profeten gezegd en opgeschreven. Zo meteen legt hij uit wat dat betekent (20,21). Nu wil hij eerst nog iets zeggen over het profetische Woord.


God heeft mensen gebruikt voor Zijn openbaring en doel. Hij zocht de mensen uit en zij waren gehoorzaam. Het profetische Woord kenmerkt zich door het volgende: het is vast en zeker. Dat is wat anders dat de kunstig bedachte verzinsels. Dat is mensenwerk. Gods Woord is vast en zeker. Het is Gods werk. Het is de openbaring van de Onveranderlijke en Eeuwige God. In Psalm 119:89, lezen we dat Gods Woord eeuwig is en altijd staande houdt. Alles wankelt op aarde. De beste relatie gaan kapot. De hoogste en diepste afspraken worden verbroken. Op deze zondige wereld heeft de leugen en dood alles aangetast. Woorden hebben geen betekenis meer vanwege de zonde. Maar Gods Woord staat vast en is onwankelbaar. 


We moeten Gods Woord niet tegemoet treden met onze ballast en onze verzinsels, maar met de Heilige Geest. Alleen dan ontdekken we Zijn waarheid. We kunnen erop aan. O, heerlijk, wat een zekerheid! Het is vast. Alles wat God heeft laten opschrijven is waar en vast. Het is waar gebeurd en alle beloften zullen echt gaan gebeuren. Geen twijfel mogelijk. God kan niet liegen maar enkel waarheid spreken. Zijn tegenstander, de duivel, liegt. De Bijbel is het Woord van God en dus waar. Het staat onwrikbaar voor eeuwig vast.

Geachte lezer, sla acht op Gods Woord. Door de Heilige Geest spreekt de Heere en zegt: Sla acht op Mijn Woord! Let er op! Ga niet aan de Bijbel voorbij. Gods Woord is immers een lamp en schijnt op een duistere plaats. De wereld ligt in het duister. We hebben Zijn lamp nodig. Psalm 119:105 zegt: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Door Petrus laat de Heilige Geest ons de eenheid zien van de Bijbel. Hij laat ons de volmaaktheid zien van Gods Woord. Hij laat ons de ontdekkende kracht zien van Gods Woord.


Gods Woord wordt vergeleken met een lamp. Het kenmerkende van een lamp is dat het licht geeft. Dus dan moet er ook duisternis zijn. Dat klopt inderdaad. Er is sprake van letterlijke duisternis en er is sprake van geestelijke duisternis. Gods Woord geeft helder zicht op de weg die we moeten gaan. Zonder dat licht verdwalen we. Zijn Woord hebben we nodig voor onze geestelijke wandel op aarde, totdat Zijn dag aanbreekt en de Here Jezus komt. Dan breekt het volle licht door en gaat de morgenster, de Here Jezus, op in onze harten. 


Wanneer we Gods Woord uitleggen, mag dat beslist niet gebeuren op een menselijke manier. Bijvoorbeeld d.m.v. menselijke filosofieën of methoden. Nee, het moet uitgelegd worden onder leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest, heeft immers mensen in beweging gezet en daarom hebben zij het heilige Woord van God gesproken en opgeschreven (vers 20 en 21). Met recht kunnen we daarom zeggen dat het Gods Woord is. Hij heeft het initiatief genomen. Het was Zijn wil en niet de wil van mensen. Het is Zijn Woord, Zijn boek. Als Hij de Goddelijke Auteur is dan moet Hij de leiding nemen, door Zijn Heilige Geest, bij de uitleg van Zijn Woord. Alleen dan kunnen we als gelovigen bewaard blijven voor onjuiste exegese.

Mag Hij u allen honger geven naar Zijn Woord en steeds meer zicht geven op de rijkdommen van Zijn profetische Geschriften.

Auteur: Rennie Schoorstra. Artikel eerder verschenen in ons Levend Water Magazine.

Bron afbeelding van Pexels via Pixabay 

Vergelijkbare berichten