Arno C. Gaebelein

Gekopieerd door Stephen Ross voor http://www.wholesomewords.org/index.html van The Return of the Lord… door Arno Clemens Gaebelein. New York: Publications Office “Our Hope”, ©1925.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling door M.V.

Over de schrijver Arno Gaebelein

Arno Clemens Gaebelein (1865-1945) kwam als jonge immigrant in 1879 in de Verenigde Staten aan. Bekend is hij om zijn werk onder de in New York wonende Joden, maar ook om de vele bijbelconferenties die hij hield en door een reeks boeken die hij schreef. Hij was een intieme vriend van C. I. Scofield, en daardoor nauw betrokken bij de totstandkoming van de bekende Scofield Bijbel. Oorspronkelijk methodistisch predikant, voelde hij zich sterk aangetrokken tot de leer van ‘de broeders’, wat ertoe leidde dat hij zich in 1899 losmaakte van alle kerkelijke verbindingen (hoewel hij zich nooit bij ‘de broeders’ gevoegd heeft).  

In ons onderzoek naar de leer in het Nieuwe Testament over de wederkomst van de Heer Jezus Christus hebben we de prominentie (nadruk) ontdekt van deze leer. De Heer Jezus Christus sprak frequent over Zijn tweede komst. Hij kondigde dit aan voor zijn discipelen. Hij gaf hen profetisch het programma van het einde van het tijdperk. Hij sprak over Zijn wederkomst in verschillende parabels. Hij gaf in zijn afscheidsboodschap de belofte van deze gezegende hoop aan Zijn elf volgelingen, de apostelen. Zelfs in het bijzijn van Zijn beschuldigers vermeldde Hij Zijn wederkomst in de wolken van de hemel. Bij Zijn hemelvaart herhaalden de twee hemelse bezoekers dat Zijn wederkomst op dezelfde manier zou gebeuren als Hij opvoer naar de hemel. Wij hebben geleerd dat Petrus dit predikte in de tweede toespraak van het boek Handelingen, en dat de apostolische prediking en lering dit grote thema niet opzij liet liggen; het nam een erg belangrijke plaats in in hun bediening; het was de hoop en de vertroosting van de vroege Kerk.

Bovendien leren de Brieven dat Zijn wederkomst het doel is van de verlossing. Sommige van de meest vitale leringen zijn verbonden met deze waarheid dat Christus zal terugkomen. Wij hebben gezien dat de opstanding van hen die stierven in Christus, onze weder-vereniging met hen, de beloningen voor getrouwe dienst, de beloofde kronen en ook de beloofde zegeningen voor de aarde, naast veel andere dingen, helemaal verbonden zijn met Zijn wederkomst. Als er geen tweede komst van Christus is, dan valt de hele waarheid van het Christendom uit elkaar. Verder leren we in het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring, welke de passende sluitsteen is van het hele Woord van God, de finale woorden over Zijn wederkomst. Hier worden de oud- en nieuwtestamentische openbaringen, over wat de wederkomst voorafgaat en wat erop volgt, in hun geheel geherformuleerd.

En nu geven we 20 feiten over de komst van de Heer zoals geleerd in het Nieuwe Testament.

1. Het Nieuwe Testament leert niet dat de gave van de Heilige Geest op Pinksterdag de tweede komst is van Christus.

Dit is een van de foute theorieën die door uitleggers geleerd worden. Zij beweren dat wanneer onze Heer over Zijn wederkomst sprak, Hij de komst van de Heilige Geest bedoelde. Maar zo’n leer is onbekend in het Nieuwe Testament. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. Hoe dan kan de derde persoon van de Godheid de beloofde wederkomst zijn van de Zoon van God, de tweede persoon?!

2. Het Nieuwe Testament leert evenmin dat de verwoesting van Jeruzalem de beloofde wederkomst is van Christus.

Deze zienswijze wordt ook in vele commentaren gevonden. Het wordt herhaald door anderen, die, in plaats van de Schriften te onderzoeken liever de commentaren van uit- 2 leggers uit het verleden opzoeken. De vernietiging van Jeruzalem werd voorzegd door de Heer Jezus Christus. Maar nergens zegt Hij dat Hij zou terugkomen in die tijd. Mattheüs 24:31 is de fatale slag voor deze zienswijze. Veel commentatoren leren dat de verzen 29 en 30 Zijn komst in de verdrukking van Jeruzalem betekenen. Maar toen Jeruzalem vernietigd was, zond Hij geenszins Zijn engelen om Zijn uitverkorenen te verzamelen, het volk Israël, uit de vier windstreken. Zij werden in plaats daarvan verstrooid naar de vier windstreken.

3. Christus komt niet terug wanneer de gelovige sterft.

Ook dit wordt door velen geleerd. Zij zeggen dat toen de Heer Jezus tot Zijn discipelen zei “Ik kom terug en zal u tot Mij nemen” (Joh. 14:3), Hij daarmee de dood van de discipelen bedoelde, waarbij Hij zou komen om hen tot Zich te nemen. Maar van de dood van de gelovige wordt niet gesproken alsof dat de tweede komst van Christus is. Wanneer de gelovige sterft komt de Heer niet voor hem, maar de gelovige vertrekt om bij de Heer te zijn. Voor deze zienswijze staat er niets in het hele Nieuwe Testament.

4. Zijn wederkomst is een persoonlijke wederkomst.

Hij zei dat Hij zou weggaan. Het was geen schijnvertrek, maar Hij vertrok met Zijn eigen persoon. En Hij zei: “Ik kom terug”. Hij bedoelde geen geestelijke wederkomst maar een letterlijk persoonlijke terugkeer. Zijn woorden kunnen niet op een andere manier geïnterpreteerd worden. Bovendien zeiden de twee mannen in witte kleren: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1:11). Waar ook Zijn wederkomst in het Nieuwe Testament genoemd wordt betekent dit de wederkomst van Dezelfde die leefde op aarde, die stierf aan het kruis, begraven werd, opstond uit de doden en opvoer naar de hemel.

5. Het zal een zichtbare wederkomst zijn.

Zijn woorden “zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt” (Matt. 24:30) leren Zijn zichtbare wederkomst, zonder de minste zweem van onzekerheid. Zo ook Openbaring 1:7: “Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien” (Openb. 1:7). Spotters zeggen soms: hoe is dat mogelijk? Maar elk oog op de aarde ziet elke 24 uur de zon in de hemel. Dus zal op de dag dat Hij neerdaalt, elk oog Hem zien.

6. Zijn wederkomst zal zijn in grote kracht en heerlijkheid.

“En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote kracht en heerlijkheid” (Markus 13:26). De Brieven spreken van Zijn heerlijke verschijning en sterkte (Titus 2:13; 2 Thess. 1:9-10). Deze kracht en heerlijkheid wordt prominent onthuld in Openbaring.

7. De engelen van God zullen zijn wederkomst vergezellen.

 “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen” (Matt. 16:27). “In de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht” (2 Thess. 1:7). Hij zal Zijn engelen meebrengen en hen inzetten. Deze onzichtbare hemelbewoners worden zichtbaar bij Zijn komst.

8. Hij zal al Zijn heiligen meebrengen, de verlosten van beide Testamenten, samen met Hem.

Zie 1 Thess. 4:14: “Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal ook God hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem”. Dit zal Zijn verheerlijking en eveneens de verheerlijking van de heiligen zijn: “wanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof) op die dag” (2 Thess. 1:10).

9. Zijn wederkomst zal plots gebeuren, zoals de bliksem en zoals een dief in de nacht.

De volgende passages leren dit: Matt. 24:27; 42-51; Mark. 13:35, 36; Openb. 16:15; 22:7; 12; 20.

10. Het huidige tijdperk blijft onveranderd tot Hij wederkomt.

Het Nieuwe Testament leert dat niet Christus, maar Satan de god en overste is van dit tijdperk (2 Kor. 4:4; Efez. 2:2). Satan wordt niet onttroond tot Christus terugkomt (zie Openb. 20:1-2). Daarom blijft ons huidig tijdperk een boze tijd tot aan zijn eind.

11. Zijn wederkomst wordt voorafgegaan door afvalligheid.

Doorheen dit tijdperk is er een afval van de waarheid aan de gang. Johannes schreef over de vele antichristen in zijn dagen (1 Joh. 2). 3 “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam” (2 Thess. 2:7). Wanneer het einde van dit tijdperk aankomt (Matt. 13) zullen het tarwe en het onkruid, die beide gezaaid werden vanaf het begin van dit tijdperk, volgroeid zijn. Wanneer Hij terugkomt zal hij niet “het geloof op aarde” vinden (Lukas 18:8); de dagen van Noach en Lot zijn als het ware teruggekomen, dagen vol van lust en ongerechtigheid (Lukas 17:26-37). De Brieven geven een schrikaanjagend getuigenis over de finale grote afval, een afvalligheid die vandaag duidelijk is, want het modernistische rationalisme in de verschillende evangelische denominaties is het begin van deze afval (zie 2 Thess. 2; 1 Tim. 4:1-2; 2 Tim. 3:1-5; 4:1-4; de brief van Judas; 2 Petrus 2 en 3).

12. Zijn wederkomst wordt voorafgegaan door de manifestatie van de finale, persoonlijke Antichrist, de mens der zonde en de zoon van verderf.

De Heer heeft de komst van zo iemand aangekondigd. Hij voorzei valse Christussen, met leugenachtige tekenen en wonderen (Matt. 24:24-25; 2 Thess. 2; Openb. 13).

13. Zijn wederkomst wordt voorafgegaan door het uitbotten van de vijgenboom en een finaal getuigenis tot de naties van deze wereld.

 (Matt. 24:14 en 32, 33). Er zal een nationale opleving komen onder de Joden en de Heer zal uit hen een overblijfsel roepen om de komst van de Koning te verkondigen en het Evangelie van het koninkrijk aan alle naties van de wereld (zie Openb. 7). De “grote menigte” die uit de grote verdrukking komt is niet de Kerk; deze menigte vertegenwoordigt diegenen in de naties die het finaal getuigenis zullen geloven van de 144.000 Israëlieten.

14. Zijn wederkomst wordt voorafgegaan door de grote verdrukking en zal gevolgd worden door het oordeel van de naties.

Nergens wordt voorzegd dat wanneer Christus terugkomt Hij dan een bekeerde wereld zal terugvinden en dat rechtvaardigheid en vrede zullen regeren voordat Hij wederkomt. De Heer en Zijn apostelen leren iets helemaal anders. (Zie Matt. 24:21; Luk. 21:25-26; Openbaring onthult de gebeurtenissen van deze tijd van allergrootste beroering. De Heer Jezus komt terug aan het eind van de grote verdrukking: Matt. 24:29-30. Hij zal komen als rechter na de verdrukking. Zie Matt. 25:31; 2 Thess. 1:8-9).

15. Het Nieuwe Testament onthult Zijn komst als een zalige hoop die niet gekend was in vorige tijdperken.

Wat ook de Heer Jezus Christus voorzei over Zijn zichtbare, persoonlijke en heerlijke wederkomst, voorafgegaan door de grote verdrukking en de manifestatie van de Antichrist, werd ook onthuld in het Oude Testament. Maar in één passage sprak Hij over iets nieuws, het was helemaal nieuw, niet gekend door de profeten en de oudtestamentische heiligen. Dit wordt gevonden in Joh. 14:1-4. Het is de eerste kennisgeving van “de zalige hoop” (Tit. 2:13) voor de heiligen van het Nieuwe Testament. Het werd gegeven aan de apostel Paulus om de volle openbaring te ontvangen over “de zalige hoop” (Zie opnieuw 1 Thess. 4:16-18 en 1 Kor. 15:51-52). Deze zalige hoop werd uitgedrukt als “de komst van de Heer voor Zijn heiligen”, ter onderscheiding van “de komende Heer met Zijn heiligen”. Het laatste vindt plaats wanneer Hij zichtbaar naar de aarde wederkeert.

16. De komst van de Heer voor Zijn heiligen vindt plaats voordat de eindfase van dit tijdperk inzet, vóór de finale grote afval, vóór de verdrukking en vóór de manifestatie van de mens der zonde.

Het ontkennen van dit heeft tot veel verwarring geleid. Sommigen leren, onschriftuurlijk, dat de Kerk helemaal tot het eind van de verdrukkingsperiode op aarde zal zijn. Sommigen zeggen dat de Kerk “doorheen een Gethsemane-ervaring” moet gaan. Maar waar wordt dit geleerd in de Schrift? Nergens! 2 Thessalonicenzen 2 toont aan dat de afval en de mens der zonde, niet kunnen komen zolang de Weerhouder nog op aarde is. Deze is de Heilige Geest. Hij woont in de ware Kerk, vermits Hij woont in elke individuele gelovige, en eerst moet Hij weggenomen worden. Hij zal weggenomen worden als de weerhoudende macht, bij de opname van de heiligen. De reden waarom onze Heer niets zei over de verdrukking aan Zijn discipelen in de bovenzaal, toen Hij voor het eerst de zalige hoop noemde, is omdat de ware Kerk helemaal niets van doen heeft met die tijdsperiode. Er is geen verdrukking met een straffend karakter voor haar, noch enige toorn (1 Thess. 1:10). De lijdende heiligen tijdens de grote verdrukking zijn Joden. In het Oude Testament wordt daarvan gesproken als “een tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jer. 30:7); en Daniël spreekt 4 hierover op dezelfde manier (Dan. 12:1-2). De scope van het boek Openbaring bewijst overtuigend en beslissend dat vooraleer de Heer de boekrol van de oordelen ontvangt (Openb. 5), de heiligen eerst tot heerlijkheid moeten gebracht zijn. Niet één van de Brieven heeft enig iets te zeggen over deze grote verdrukking. Er is een betekenisvolle stilte. Dat komt omdat de ware Kerk niet op aarde zal zijn wanneer die verdrukkingstijd komt.

17. Alle ware gelovigen zullen opgenomen worden wanneer de Heer komt.

Sommigen leren dat slechts en bepaalde klasse gelovigen zal deelnemen in de heerlijke opname. Volgens sommigen zullen enkel diegenen de Heer ontmoeten die geloven in Zijn komst, en heiligheidssekten beweren dat men een “diepere” ervaring moet hebben om geschikt te zijn voor Zijn komst. Anderen stellen “goddelijke genezing” als het criterium, of de “tongen”-zinsbegoocheling, of iets anders. Al deze theorieën worden niet in de Schrift gevonden. Elk kind van God, ongeacht hoe zwak in zichzelf, hoe onvolmaakt in wandel en dienst, is niettemin een kind van God en als zodanig behoort hij het Vaderhuis toe. Elke ware gelovige, onafhankelijk van zijn ervaring, los van zijn verworvenheden of prestaties, is door genade een lid van het lichaam van Christus, de Kerk. Geen lid van dit lichaam zal achtergelaten worden wanneer Hij komt voor Zijn heiligen, want dat lichaam zal gepresenteerd worden als een compleet lichaam bij Zijn tegenwoordigheid. In het Nieuwe Testament wordt niet zoiets geleerd als een “piecemeal rapture” (stuksgewijze, geleidelijke opname) zoals bepaalde Engelse en Amerikaanse bijbelleraren beweren, tot verwarring van de eenvoudige en jonge gelovigen.

18. Zijn komst voor de heiligen zal de betekenis hebben van een gezegende her-vereniging met onze geliefden, die eerder in de hemel zijn gekomen, en met alle heiligen.

Dit wordt daarom genoemd de “eeuwige vertroosting en goede hoop” (2 Thess. 2:16). Los van de komst van de Heer voor Zijn heiligen is er geen straaltje hoop in de Schrift om onze overledenen opnieuw te ontmoeten. Maar wanneer Hij komt voor Zijn heiligen, zullen zij die stierven in Christus opstaan in on-verderfelijkheid; wij, de levenden, zullen veranderd worden. Dit alles zal gebeuren door de machtige kracht van God, “in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk” (1 Kor. 15:51-52). Samen met hen zullen wij opgenomen worden om de Heer te ontmoeten in de lucht.

19. Het Nieuwe Testament leert dat er een rechterstoel van Christus zal zijn.

Daar zullen de verborgen dingen van onze levens in het licht gebracht worden, voor wat betreft onze dienst, christelijke levenswijze, christelijk lijden en opoffering. Aan hen die getrouw waren zullen beloningen en kronen gegeven worden. Anderen zullen beschaamd staan voor Hem in Zijn aanwezigheid en zullen zonder kroon zijn, alhoewel behouden “als door vuur heen” (1 Kor. 3:15). In die dag zullen de apostel Paulus en alle apostelen en martelaren hun kronen ontvangen (2 Tim. 4:8). De zalige hoop wordt daarom een groot motief om heilig te leven en voor onvermoeide zelfopofferende dienst.

20. Met Zijn komst zal de Kerk verheerlijkt worden en met Hem delen in Zijn heerlijkheid en Zijn koninkrijk.

De Kerk zal Hij voor Zich plaatsen als “zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk” (Efez. 5:27). Iedere individuele gelovige zal Hem zien zoals Hij is, en hij zal zoals Hem zijn. Elke gelovige ontvangt een eeuwig lichaam, zoals Zijn heerlijk lichaam. Zijn gebed zal dan beantwoord zijn: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen” (Joh. 17:24). Zijn heerlijkheid zal ook de onze zijn. Met Hem zullen we priesters en koningen zijn, en met Hem regeren voor 1000 jaren in Zijn koninkrijk over de aarde. Met Hem zal de Kerk de wereld en engelen oordelen.

Met toestemming overgenomen van www.verhoevenmarc.be

Vergelijkbare berichten