Zo lang wachten de gelovigen al op de komst van hun Heere.
De Bijbel geeft echter een zeer overtuigende
reden waarom Christus nog niet is verschenen. Deel 1

De apostel Paulus verzekert ons: ‘Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. … In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid’ (Rom. 8:18- 19, 24-25). Wanneer wordt hoop eindelijk werkelijkheid? Wanneer de Heere Jezus zal verschijnen! Waarom duurt het zo lang? Wat moet er nog gebeuren voordat onze Heere machtig verschijnt en krachtig ingrijpt? De rechtvaardigen wachten niet pas sinds de Hemelvaart. Abraham stond al in de wacht: ‘Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is’ (Hebr. 11:10). Sinds de zondeval wordt er gewacht op het definitieve en eeuwige. Beslissende fases liggen al achter ons en zijn verleden tijd. De volgende gebeurtenis staat voor de deur. Hoe lang nog? Bij mijn weten is er maar één duidelijk antwoord in de Bijbel: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petr. 3:9). Aanvullend hierop: ‘Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid [Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is, NBV] …’ (v. 13-15). – ‘Geduld’ is het sleutelwoord. De Heere God houdt Zich in. Het is geduldige, barmhartige en genadige consideratie of respect. Het is liefde wat onze Heere tegenhoudt. Niemand mag achterblijven. Met het oog op de nog steeds ontbrekende Wederkomst van onze Heere mogen we nooit spreken van vertraging. Daarvan kan toch alleen sprake zijn als er een vaste datum is genoemd die is verstreken. Dit is niet het geval met het oog op de Opname en Wederkomst, want er is nooit een specifiek tijdstip genoemd! De Heere zal al Zijn beloften op het juiste tijdstip vervullen. Ik zou onze blik opnieuw willen richten op 2 Petrus 3:9: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’

Deze duidelijke verklaring omvat drie aspecten:

  1. Gods geduld: gelegenheid tot bekering voor iedereen

De wereld moet naar het kruis komen. Veel mensen kennen deze situatie: Je zit in het vliegtuig, klaar om op te stijgen. Handbagage opgeborgen, zittend op je stoel, je veiligheidsgordel om. Maar het vliegtuig blijft in de parkeerpositie. Er ontbreken nog enkele passagiers. De bemanning heeft besloten te wachten. Niet zo prettig voor de passagiers. Maar een enorme hulp voor de laatkomers. Het is altijd een kwestie van perspectief. Zit jij binnen? Of ben je nog buiten? Stel je voor dat de Heere Jezus een paar jaar geleden was gekomen. Waar zou je dan vandaag zijn? Psalm 86:15: ‘Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.’ God maakt geen korte metten (met mensen)! Als de Heere Jezus vandaag zou komen, hoevelen zouden er dan zonder redding moeten achterblijven? Echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, collega’s enz., omdat ze nog niet naar het kruis zijn gekomen. Laten we dit niet vergeten! ‘Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Spreekt God de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?’ (Ez. 18:23). God verlangt de vrijwillige onderwerping van alle mensen aan de Heere der heren, Jezus Christus. De Heere Jezus stelt Zijn komst niet uit. De Heere Jezus verlengt de tijd van de genade! De tijd van de genade moet worden vervuld en voltooid, voordat de tijd van macht en heerlijkheid kan beginnen. Gods liefde, genade en barmhartigheid verlangt iets van ons! Niet alleen geduld, maar ook inzet! Alle verlosten en geredden worden opgeroepen en er wordt iets van hen verlangd. Want het bevel tussen Hemelvaart en Wederkomst is duidelijk: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Matt. 28:18-20). Dit brengt ons tot een ander aspect.

2. Gods geduld: gelegenheid tot bekering voor gelovigen

De gemeente moet tot haar bestemming komen. Het gaat niet om het opnieuw tot bekering te komen voor verlossing. Ik bedoel een bekering tot heiliging en tot dienstbaarheid; een terugkeer naar het essentiële: ‘Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; …’ (2 Petr. 3:10,11). Eschatologie beïnvloedt het handelen! Petrus blijft niet staan bij zijn bemoediging voor levenswandel die God behaagt: ‘… u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten’ (2 Petr. 3:12). De Heilige Geest geeft via Petrus aan dat wij de Wederkomst van de Heere kunnen bespoedigen. In de Elberfelder-vertaling staat: ‘Door de komst van de dag van God te verwachten en te bespoedigen …’ Eschatologie beïnvloedt niet alleen het handelen. Het handelen beïnvloedt ook de eschatologie. De Heere Jezus stelt Zijn terugkeer uit, zodat nog veel mensen zich kunnen bekeren van hun zonden. Vlijtige evangelisatie en zending kunnen Zijn Wederkomst bespoedigen. Het vrijgeven voor de Wederkomst van Jezus is niet zozeer een vaste datum of tijd. Het gaat meer om een gebeurtenis. Namelijk wanneer de laatste geredde persoon aan de gemeente zal zijn toegevoegd. De Heere Jezus is nog niet gekomen, omdat er eerst nog flink wat moet gebeuren. De wachttijd moeten we niet gaan zitten doden, maar goed en verstandig gebruiken! ‘Verwachtingsvol tegemoetsnellen’, dat betekent met verwachting handelen. We moeten een uitstekend leven leiden. Individueel en collectief moeten we ons onderscheiden en een signaal afgeven. De gemeente van Gods uitverkorenen moet de wijsheid, macht en grootheid van God vertegenwoordigen. Wij rekenen op en leven met de kracht van onze Heere Jezus. Zijn kracht in ons wordt een aantrekkingskracht voor anderen. Aan ons is te zien wat de Heere al bewerkt in mensen die nog niet volmaakt zijn. Wij mogen dragers van hoop zijn in een wereld waar angst en hopeloosheid heersen. Met ons vertrouwen in God laten wij zien dat Gods beloften betrouwbaar zijn en dat Jezus leeft. De gemeente is het anticiperen op of een voorproefje van wat komen gaat. De kinderen van God laten zien hoe het gesteld zal zijn en wat de gevolgen zullen zijn, als de Heere Jezus regeert en het voor het zeggen heeft. De Heere creëert zijn toekomstige regeringsteam. Er is nog tijd om echt goed te investeren: ‘Zinvesteren’. Leeft u als kind van God in uw door God gewilde bestemming? Zo niet, dan is het tijd en is er nog tijd om dat recht te zetten. Wij mogen een reddingsteam zijn. Helaas koesteren veel christenen zich in de ligstoel van de genade. Ze genieten er zo heerlijk van. De gemeente is echter geen cruiseschip, maar een reddingboot voor noodgevallen. Wij zijn reddingswerkers, hulpverleners en géén toeristen! Het is nog géén sluitingstijd! De sirene (bazuin) voor rust heeft nog niet geklonken. Er zijn nog mogelijkheden om zielen te redden en vissers van mensen te zijn.

3. Gods geduld: gelegenheid tot bekering voor Israël Het volk van God moet tot bezinning komen. In Jesaja 30:18 staat: ‘En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.’– Het is schokkend om te zien waar het volk van God momenteel allemaal op vertrouwt! Ze vertrouwen op slimme politiek, een bloeiende economie, een betrouwbare volksgemeenschap en religieuze geschiedenis. Het volk van God kijkt overal naar, behalve naar de Messias. Ze willen niet voor Hem buigen. Dat is echter een absolute voorwaarde: ‘Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ (Matt. 23:38-39).

Auteur: Rudi Bork

Dit artikel is met toestemming overgenomen van het blad Middernachtsroep.

Vergelijkbare berichten