Een uitleg van het laatste boek van de Bijbel. Deel 38. Openbaring 3:10-12.

De gemeente in Filadelfia moet een geweldige gemeente zijn geweest. Terwijl de Heere de aan kennis rijke gemeente van Efeze moet berispen – ‘Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten’ –, komt bij Filadelfia de brandende eerste liefde tot uitdrukking. Hun trouw aan het Woord, hun vasthouden aan de kostbare Naam van Jezus is zo dat de Heere hen met Zijn kostbare liefde kan omhullen. ‘… en erkennen dat Ik u liefheb.’ (Openb. 3:8).

Dat dit feit wordt erkend door tot nog toe religieuze, eigengerechtigde mensen, is geweldig. Erkennen uw tegenstanders dat u geliefd bent door de Heere, omdat u Hem liefhebt? Dat kan geen mens erkennen wanneer u halfslachtig bent. Is Romeinen 5:5 zichtbare en merkbare realiteit in uw leven? Daar staat: ‘Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’

De gemeente in Filadelfia, hoe klein en zwak die misschien ook is geweest, moet een zegevierende gemeente zijn geweest, omdat de Heere haar een open deur gaf. Zij was in het offensief, in de aanval op de wereld. Tot deze conclusie moet men onvermijdelijk komen, als men ziet dat de Heere haar enerzijds verzekert van een open deur en haar anderzijds twee keer het getuigenis geeft dat zij aan het Woord heeft vastgehouden en Zijn Naam niet heeft verloochend. Bovendien vermaant Hij haar in Openbaring 3:11 om vast te houden wat zij heeft: ‘Houd vast wat u hebt, op dat niemand uw kroon zal wegnemen.’

Zij heeft reeds de overwinnaarskroon, dat betekent, zij heeft zegevierend gestreden! Want niemand wordt gekroond, die de goede strijd van het geloof niet heeft gestreden. Daarom is het uitzicht op de toekomst dat de Heere aan Filadelfia geeft, zo vol met beloften en explosieve profetie. Deze profetie wordt in onze dagen vervuld. Als men het geheel in zijn verband leest, dan weet men met zekerheid dat de gemeente voor de Grote Verdrukking wordt opgenomen en niet er middenin of zelfs daarna: ‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken’ (v. 10-11).

Het ‘uur van de verzoeking’ is de antichristelijke Grote Verdrukking die de verdere hoofdstukken van Openbaring wordt beschreven. Als er ooit een woord in onze tijd actueel is geweest, dan is het dit: ‘… zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken … Zie, Ik kom spoedig.’

Daarom: het een of het andere voor u en voor mij. Of wij zijn als enkeling en als gemeente zegevierend in de aanval op de wereld, ook op de religieuze wereld, of wij worden, door compromissen bepaald, in een verdedigingsoorlog gedrongen. Wie echter in het defensief is, wordt door de satan omsingeld en zonder erbarmen te gronde gericht. Jezus komt spoedig! Beaam daarom de gehele overgave aan Hem, zodat u bij Zijn wederkomst niet te schande wordt.

Want de overwinnaarsbelofte voor Filadelfia luidt: ‘Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam’ (v. 12).

Dit overwinnaarsloon heeft zijn uitgangspunt in een nieuw opgericht koninkrijk, in een nieuwe stad, in een verheerlijkt nieuw burgerrecht. De overwinnaar zal in een tempel, die niet met handen gemaakt is en eeuwig blijft, tot een zuil worden. Over dit burgerrecht spreekt de profeet Jesaja: ‘Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is’ (Jes. 4:3).

De Filadelfia-overwinnaars krijgen onbeschrijflijke heerlijkheden die weliswaar in woorden worden uitgedrukt, maar waarvan de inhoud niet rationeel kan worden verklaard (vgl. 2 Kor. 12:4; 1 Petr. 1:8).

MIDDERNACHTSROEP 2022-10 WIM MALGO (1922–1992)

Vergelijkbare berichten