Een uitleg van het laatste boek van de Bijbel. Deel 28. Openbaring 2:20.

Izebel betekent ‘de kuise’, maar zij is slechts schijnbaar kuis. Dat is nu juist de leer van Izebel: Zij schept een kloof tussen de positie in Christus en de feitelijke toestand.

Wat wordt er met de ‘positie in Christus’ bedoeld? In Christus zijn wij volkomen, rechtvaardig, geheiligd (Rom. 8:1; 1 Kor. 6:11 enz.). Wie Jezus als zijn Heiland heeft aangenomen, wie opnieuw geboren is, diens positie voor God is heilig en onberispelijk. ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17). Maar onze toestand, dat betekent ons persoonlijke leven, moet dan ook overeenkomstig geheiligd worden (1 Thess. 4:3).

Als wij tussen positie en toestand een kloof maken, als wij zeggen dat wij in Jezus Christus geloven en toch tegelijkertijd de geest van deze wereld volgen – of dat nu op moreel of financieel gebied is –, dan is de geest van Izebel verderfelijk werkzaam. De leer van Izebel wordt zo gepraktiseerd. Men laat de grenzen vervagen. Het kan zelfs zo ver gaan dat men verontschuldigend zegt: ‘Het is niet de nieuwe mens in mij die zondigt, maar de oude mens.’

‘Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten’ (Op. 2:20). – Zij misleidt de gehoorzame knechten om dingen te eten die aan afgoden geofferd zijn, dat wil zeggen, gemeenschap te hebben met mensen die dubieus zijn. De liefde van de Heere wordt door het doen en laten van de gemeente diep bedroefd en Zijn Heiligheid wordt beledigd. Het vergrijp van de gemeente bestaat niet uit een actieve daad tegen de Heere, maar uit het passief dulden van de vijand. Dulden betekent echter uiteindelijk beamen. 

MIDDERNACHTSROEP 2021-07/08 WIM MALGO (1922–1992)

Vergelijkbare berichten