Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en
nuchter zijn.
1 Thessalonicenzen 5:6

Wanneer de apostel Paulus dit in zijn brief aan de kerk te Thessaloniki over de
eindtijd schrijft is hij dus waarschuwend.
In zijn 2e brief schrijft ook Petrus waarschuwend over de eindtijd.
De rede van de Here Jezus over de eindtijd in Mattheus 24 bevat eveneens veel
waarschuwingen en aanwijzingen.
Het Woord van God en daarin vooral het Profetisch Woord moet een belangrijke
toetssteen zijn voor de dingen die wij vandaag zien gebeuren.
Let op Gods aanwijzing in 2 Petr. 1 : 19 “En wij achten het profetisch Woord
daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven… “
Acht slaan op het profetisch Woord gaat echt verder dan alleen het lezen ervan.
Er naar handelen is zeker van toepassing op de omstandigheden van vandaag.
Daarbij is wel belangrijk om de diverse heilsfeiten in het Profetisch Woord in de
juiste ordening van God te zien. Zo niet, dan ontstaat verwarring.

In onze tijd volvoert zich in rap tempo een Satanisch plan waarbij een
experimenteel genetisch vaccin als belangrijk instrument wordt gebruikt om
wereld-beheersende en wereld-veranderende doelen te bereiken. De op veel
leugens gebaseerde maatregelen leiden tot een totale controle. Overheden die
zich volledig laten meevoeren door Gods tegenstander, de wereldbeheerser van
deze eeuw; moeten wij deze gehoorzamen? Het volk Israël zou niet meer bestaan
wanneer Mozes niet was gered dankzij overheid ongehoorzame vroedvrouwen.
En zou Daniel in overheidsgehoorzaamheid opgehouden zijn zich driemaal daags
te buigen voor de Eeuwige, dan had de geschiedenis een heel ander verloop
gekregen. ‘The Big Reset’ is een plan van het World Economic Forum om na de
coronapandemie de wereldeconomie duurzaam opnieuw op te bouwen.
Duurzaam kan inmiddels worden vertaald met een afgodische moeder-aarde
religie en daarmee dus een volledig terzijde stelling van de Heere God als de
Schepper van hemel en aarde. Het doen en denken in afhankelijkheid van de
Almachtige is verworden tot het narcistische ik-gerichte denken. Als tegenhanger
van ‘The Big Reset’ spreekt de Here Jezus in Matth.24 over ‘The Big Tribulation’
waarover het Bijbelboek Openbaring uitvoerig schrijft. Apple, Samsung en Google
hebben al aangekondigd dat zij het voor gebruikers mogelijk willen maken om
hun vaccinatiestatus op te slaan in de digitale portemonnee van de telefoon.
Vanzelfsprekend wijst dat in de richting van “niet gevaccineerd is niet kopen of
verkopen” Ik wijs er wel nadrukkelijk op dat het nú nog niet de tijd is van het
merkteken van het Beest. Volgens Gods Woord zal dit plaats hebben in het 2e
deel van de Grote Verdrukking. Dit is duidelijk verifieerbaar: de antichrist heeft
zich nog niet geopenbaard en er is nog geen sprake van de vervulling van de
zeven zegel- en zeven bazuingerichten.

Velen beperken zich tot de vaak gekleurde info’s van de NPO en het RIVM. Wie
daarbij onvoldoende kennis heeft van Gods Profetisch Woord zal veel ontgaan.
Dus is het niet verwonderlijk dat het over verifieerbare feiten spreken je heel snel
het ‘complotdenker’ stempel oplevert. In véél kerken slapen zowel de herders als
de mensen! De Laodicea-gemeente wordt steeds duidelijker zichtbaar.
Veel gebeurtenissen van vandaag zijn een voorteken (weeën) van Gods komende
oordeelsperiode: de Grote Verdrukking.

Maar wáár is de roep van de hedendaagse Noachs?
Wáár zijn de herders van Gods kudde?

Treffend zijn daarom de woorden van de profeet Ezechiël in hoofdstuk 34:
Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël …Zo zegt de Heere HEERE:
Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de
schapen weiden? …omdat Mijn schapen tot een prooi geworden zijn en Mijn
schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen
herder is, en Mijn herders niet naar Mijn schapen gevraagd hebben, maar de
herders zichzelf geweid hebben, en Mijn schapen niet geweid hebben… Zo zegt de
Heere HEERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis Mijn schapen op uit hun hand, en doe
hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet
meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun
niet meer tot voedsel zijn.

Het ging toen over Gods dreigend oordeel uit te voeren door Nebukadnessar.
Maar de geestelijke leiders van het volk geloofden de waarschuwingen door Gods
profeten niet en weigerden daardoor Gods volk te waarschuwen.
Zij wilden geen complotdenker zijn…

Ik begon met de vraag of waakzame en nuchtere mensen complotdenkers zijn ?
Paulus ziet de geschiedenis als waarschuwing voor ons. Hij schrijft: Al deze dingen
nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.
(1 Kor.10:11)

Deze bijdrage is geschreven door Hans Huijzer, eerder verschenen op www.dezedagen.com Met toestemming overgenomen.

Vergelijkbare berichten