Ik ben in Christus en Christus is in mij (Johannes 14:20)

De woorden van de Heere Jezus zijn zo verbazend mooi! De Heere Jezus spreekt nu in de bovenzaal tegen Zijn 11 discipelen. Judas is weggegaan. Hij spreekt over hun leven, na het kruis, na de opstanding en na de hemelvaart. Het gaat om de Pinksterdag, als de Heere Jezus met Zijn Geest in hen komt wonen. Het is het moment dat de Heere Jezus als het Hoofd een lichaam ontvangt en de gelovigen een hemels Hoofd. En de Bruidegom Zijn bruid – zoals Eva eerst in Adam was en later de bruid van Adam werd ( Gen. 2:24; Ef. 5:31-32).

Het vers dat wij nu onder het vergrootglas zullen nemen is Johannes 14:20, waar wij het volgende lezen: “Op die dag zult u allen inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij en Ik in u!” Ik ben in Christus en Christus is in mij. Dat is de rijke eenheid met Christus! Door het geloof in de Heere Jezus hebben wij vergeving van zonden, als gevolg van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Maar daar blijft het niet bij, want wij zijn ook van machtsgebied veranderd. Wij waren voordat wij tot persoonlijk geloof kwamen, verliezers en op weg naar de dood. Nu zijn wij overwinnaars en wandelen wij op de hemelse, eeuwige weg. Geen verliezers maar wel meer dan overwinnaars (Rom. 8:37).

Het gedeelte dat ik nu benadruk, is het feit dat wij in Christus zijn. Door het geloof leven wij in eenheid met de Heere Jezus. Wij zijn één plant met Hem geworden, zegt Romeinen 6:5. De oceaan is in de emmer en de emmer is in de oceaan! God is één en God is drie (Vader, Zoon, en Geest). De Heere God is liefde en Hij heeft ons lief van alle eeuwigheid (Joh. 3:16/1 Joh. 4:8). Ik ben een rank. Dat betekent: Hij is gestorven, ik ben ook gestorven. Hij is opgewekt, ik ben opgewekt. Hij is geliefd, ik ben geliefd. Hij is nu verhoogd, ik ben nu ook verhoogd (Ef. 2:6-7). Die waarheid wordt meer dan honderd keer beschreven in het Nieuwe Testament. Omdat wij nu in Christus zijn, zijn wij daarom ook absoluut veilig. Als de Vader naar ons kijkt, dan ziet Hij Zijn totaal aanvaarde Zoon. Hij is nu aanvaard, ik ben ook aanvaard (Rom. 8:1; 9:1). Ik spreek de waarheid. Wij hebben de waarheid nu ook in ons wonen en wij worden door Zijn inwoning geleidelijk aan veranderd en de Heere Jezus krijgt meer gestalte in ons door de jaren heen (Gal. 4:19).

In Christus  is de veiligste plaats in het universum. Het is niet zo makkelijk. Het is een geopenbaarde verborgenheid (1 Kor. 13:12). Denk maar aan een vliegtuig. Welke “relatie” heb ik nodig om te komen waar ik heen wil? Heb ik er wat aan om onder het vliegtuig, of ervoor of erachter, of erop of zelfs door het vliegtuig geïnspireerd te zijn. Ik moet in het vliegtuig zijn. Wat er dan met het vliegtuig gebeurt, dat gebeurt ook met mij. Alles wat waar is voor Hem, is nu ook waar voor mij. Hij stierf, ik stierf. Hij is opgestaan, ik ben opgestaan. Hij is geliefd, ik ben geliefd. Hij is gezeten in de hemel. Ik ben daar met Hem gezeten (Ef. 2:6-7). Wij moeten er wel wat voor doen voordat wij in het vliegtuig zitten, maar dan kunnen we ook rusten en onszelf er totaal ook aan overgeven. Wij moeten dat wel in het geloof omhelzen als een feit, volledig rustend in Zijn volbrachte werk en Zijn aanvaarding van ons. Dan is er ook een leven vol geestelijke avonturen voorbereid.

Het betekent niet dat wij stoppen om te zijn wie wij zijn. Wij houden ons karakter, maar wij leven onder invloed van de inwonende Heiland (Kol. 1:27). Wij zijn geroepen om constant met Zijn inwonende leven gevuld te zijn (Ef. 5:18). De Vader en de Zoon zijn één maar toch verschillend. Denk aan een sleutel en het slot. Man en vrouw zijn één vlees, maar zij houden hun eigen persoonlijkheid! In Christus worden wij, als wij gehoorzamen, veranderd naar Zijn heerlijke beeld (Rom. 8:29). Alles is ‘in Jezus‘. Wij waren eerst in Adam en geestelijk dood! (Rom. 5:19-20). Wij zijn nu in Christus en wij zijn veranderd van locatie. We waren op de weg die leidt naar de dood. Wij zijn nu op weg naar de heerlijkheid.

Wij zijn nu van machtsgebied veranderd (Kol. 1:13). Wij zijn verzoend met God (2 Kor. 5:18-19). Er was eens gemeenschap maar er is een breuk ontstaan. Maar als gevolg van Jezus’ dood en opstanding is er herstel bewerkt en zijn wij een nieuwe schepping geworden (2 Kor. 5:17). Het geloof van de hemel is het Lam dat geslacht is dat staat in alle heerlijkheid (Openb. 5:6)! Zo wordt het ook met de schepping, die nu in barensnood is, maar verlost wordt (2 Kor. 3:18). Wij leven in een proces van genezing, zodat alles weer op de juiste plaats komt; en uiteindelijk krijgt de Heere Jezus ook gestalte in ons (Gal. 4:19). Wij zijn al een deel van Gods verzoenende, genezende werk (Rom. 8:22). Ook Zijn eigen schepping zal eens geheel hersteld worden. Wij zijn er een deel van, want Christus is in ons. Een ieder die tot  een persoonlijk geloof in de Heere Jezus komt, heeft ook een effect op de kosmos (1 Kor. 15:22).

Je kunt jezelf een vraag stellen als: Hoe dicht voel ik mij bij God? Onze emoties kunnen ons zelfs vertellen, dat wij nu ver van God verwijderd zijn. Een betere vraag is: Hoe dicht ben ik bij God en is God bij mij? Heel de Godheid woont nu in mij! Deze geloofswaarheid begint in je hoofd. Dan gaat het naar je hart en door naar je handen. Wij moeten denken vanuit onze positie. Mijn leven wordt niet langer meer geregeerd door mijn gevoelens, maar door mijn geloof.

Ik ben nu als gelovige in Christus, en Christus woont in mij door Zijn eigen Geest. Dit is het grootste wonder van het hele universum (Rom. 8:39). Niets kan ons verwijderen van de Heere God. Wij zijn veilig en geliefd, net zoals de Vader Zijn geliefde Zoon liefheeft (Joh. 14:23).

Laat mij nu afsluiten met Psalm 40:1-3. Zolang heb ik de HEERE al verwacht. Hij boog Zich naar mij toe; en Hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij tilde mij op uit een kuil vol water, uit het modderige slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Enkele vruchten. Zoals Hij is, zijn wij nu in deze wereld (1 Joh. 4:17b).

Ik moest dit, net zoals de zekerheid van de vergeving van zonden, aanvaarden in geloof.

  • (1). U bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:3).  Wij zijn nu super veilig.
  • (2). In de Heere Jezus Christus zijn wij volledig geliefd. Begenadigd in de Geliefde (Ef. 1:6).
  • (3). In Jezus worden wij nu constant veranderd naar Zijn beeld (Rom. 12:2). Verleden, heden, toekomst.
  • (4). Als iemand in Christus is, dan is hij al een nieuwe schepping. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit, door de Geest van de Heere bewerkt wordt (2. Kor. 3:18). Als wij luisteren naar Gods Woord. Dan zijn wij  in de avond meer als de Heere Jezus dan in de morgen. Dat is nu ons dagelijkse avontuur!
  • (5). Wij zullen veranderd worden (1 Kor. 15:51-52). In de toekomst, als wij Jezus ontmoeten. Wij weten dat als Hij geopenbaard wordt, wij Hem gelijk zullen zijn. Wij zullen Hem zien zoals Hij is! 
  • (6). Hetzelfde idee is dat iedere ware gelovige qua positie nu al heilig is. Paulus schrijft aan de heiligen, niet aan de zondaren (1. Kor. 1:2). Dat betekent dat wij al recht staan voor de Heere God en al aanvaard zijn door Hem (2. Kor. 5:21). Dat is het karakter van God (Hebr. 10:1). Het verleden is geregeld, als gevolg van het offer van het lichaam van Jezus! Geniet van die rust.
  • (7). Als de Heere Jezus terugkomt zijn wij erbij. Want het heeft niets te maken met ons gedrag, maar het komt door wat Jezus in ons bewerkt heeft. Wij weten wel dat er van alles aanwezig is in ons, wat niet juist is! Vandaar dat er ook de dagelijkse heiliging nodig is. Maar met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt (Hebr. 10:14). De binnenkant wordt nu steeds meer zoals Hij en Hij krijgt gestalte in ons (Gal. 4:19). Eens zal ik volkomen heilig zijn, als ik Jezus zie van aangezicht tot aangezicht ( 1 Kor. 13:12; 1 Joh. 3:2b). Het is goed om nu ook Romeinen 6-8 te bestuderen! Dat is het gewone Christen-leven!

Met dank aan en met toestemming overgenomen van dhr. J. Schep. Zie www.johan-linda.com

Vergelijkbare berichten