In Efeze 5 grijpt Paulus terug op de schepping van Adam en Eva, toen seksualiteit voor het eerst beschreven werd: ‘en dáárom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn’(vers 31). Er zit een reden, ja zelfs een groot geheim achter de fysieke eenwording bij mensen.

Voorafgaand aan deze perikoop wordt in hoofdstuk 5 eerst Gods afschuw uitgesproken over het zondige gedrag op seksueel terrein. Je zou kunnen zeggen: God gruwt van élke zonde die het mooie plan dat Hij met het huwelijk voorheeft –namelijk: afbeelding zijn van Christus en Zijn gemeente– aan de kant zet. Al die eigen bedenksels over hoe seksualiteit ook wel vorm kan krijgen, staat ons in de weg om het geheim te ontdekken in seksualiteit. In vers 9 en 10 van hoofdstuk 5 omschrijft Paulus het zo: ‘Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heere is’. In dit licht proberen we te ontdekken wat Zijn intentie is met seksualiteit.

Tegenover al onze gebroken seksualiteit plaatst Paulus hier een ander beeld: een hemels en goed voorbeeld voor de seksuele omgang! Ongeschonden, oprecht, volmaakt in liefde.

Paulus zag Jezus, voor Wie geen prijs te hoog is geweest, om Zijn ‘vrouw’ voor Zich te winnen en naar Zich toe te trekken. Een grote uiting van liefde, overgave, inzet, die ook leidt naar diepe geborgenheid. In dit hemelse voorbeeld aan man en vrouw, zie je geen uiting van overheersing of dominantie, maar van wederzijdse overgave. Je ziet hier niet het spel van verleiding, maar van een bewuste, vrijwillige keuze om je (leven) te geven aan die ander.  

Dit geheim is groot
Vanaf de grondlegging van onze wereld is er sprake van seksualiteit. Dat dit plaatsvindt tussen man en vrouw is geen geheim. Maar het is wél een geheim hoe een man zijn vrouw kan liefhebben zoals Christus zijn gemeente liefheeft. Het is wél een geheim hoe een vrouw op een mooie, respectvolle manier met haar man gemeenschap heeft, en zich toewijdt aan hem, als aan de Heere. 

Je kunt deze woorden jaren lezen zonder het geheim echt te kennen. Deze woorden kunnen verzet oproepen, gebagatelliseerd worden. Je kunt er conclusies aan verbinden die helemaal niet passend zijn bij het hemelse voorbeeld. Ik geloof oprecht dat het een geheim is voor velen. Maar je kunt er samen voor willen gaan om het te willen ontdekken! Samen dat geheim omarmen als echtpaar en vragen: „Heere, wilt U ons leren wat deze woorden betekenen voor ons beiden? We weten wat we niet willen, maar nu: leer ons samen wat Ú voor hebt met liefde, verbondenheid en seksualiteit. Hoe mogen we dit mooie dat U ons gegeven hebt, dan wél beleven in Uw licht? Maak ons vertrouwd met Uw wegen.”

Seksualiteit beeldt juist iets heel moois uit. Dat wordt zelden verteld in de media of door andere voorlichters in de samenleving. Het is een boodschap van onze Schepper. Seksualiteit toont een hele sterke verbinding, een diepe passie, een hartsverlangen om heel dicht en intiem bij elkaar te zijn.

Het geheim dat Paulus hier noemt, is niet de seksuele daad zelf. Maar het is juist wat erin gespiegeld wordt. Dat besef kan me ontroeren. Dat God uitgerekend dit tere moment van diepe overgave aan elkaar heeft gekozen als een beeld van zoiets kostbaars als de liefde en trouw van Christus aan Zijn bruidsgemeente.

Het is een diepe overgave aan elkaar die door de Heere God ook nog eens extra gezegend wordt met het hemelse kenmerk van Hem, namelijk vruchtbaarheid. Zo wordt het geheim dat Paulus benoemd, wel heel bijzonder, hemels en hoogstaand!

Mars en Venus
Wat is dit mooie beeld geschonden. En het geheim dat erin opgesloten ligt, wordt niet meer begrepen. We zien in Genesis 3 al dat Adam en Eva zich eerst van God verwijderen. Ze verstoppen zich voor Hem. Vertrouwen ze God niet meer? Kennen ze de liefde van de Eeuwige niet meer? Ze trekken geestelijk weg uit die volmaakte harmonie met God, maar je ziet ze ook emotioneel van elkaar wegtrekken. We vinden ze terug buiten het paradijs. Hardwerkend, en ploeterend met hun verschillen, elkaar dikwijls niet begrijpend. Het gezegde ”mannen komen van Mars en vrouwen van Venus” laat zien hoe de oorsprong is vergeten. Man en vrouw komen voort uit de hand van de Schepper en werden geplaatst in de hof van Eden. Satan heeft deze scheiding aangebracht van wat God heeft samengevoegd. Nu heeft de zonde de seksualiteit vergiftigd met ándere beelden, ándere gevoelens en ándere normen.

De Heere God heeft ons, ook in onze seksualiteit juist een ‘brood gegeven dat voedt’ en geen arglistige slang. In het verleden heeft grote verlegenheid ons bang gemaakt voor de slang in seksualiteit. Maar die slang verliest zijn betoverende werking op het moment dat wij terugkeren naar God. Terug naar het geloof dat seksualiteit een brood kan zijn. Dat het Woord van God nooit gebroken is en nog altijd een betrouwbaar fundament voor ons is.

Kun je nog geloven dat voor de Heere seksualiteit iets is waar geen enkele associatie met zonde in ligt? Dat er heilige en reine seksualiteit bestaat tussen man en vrouw? De lat ligt misschien wel erg hoog, als je dit zo leest, maar zo is het ook. God is Schepper, God gaf ons een geheim dat ons zou herinneren aan Christus en Zijn gemeente. Gods geheim is geen rommel.

Dit geeft mij de hoop en de moed om te geloven dat je houden aan de basisregels in seksualiteit uiteindelijk de beste weg is om te gaan voor een mooie ontwikkeling in je huwelijksleven. Deze ligt onder andere beschreven in Genesis 2:24 en in Efeze 5:31-33.

We zijn door God bewust gemaakt als seksuele mensen. Dit kan in het licht van Gods intentie met seksualiteit niet zonder een onverbrekelijke liefde, een onverbrekelijke trouw en een onverbrekelijk verbond.

Mis de zegen van geduld en de taal van liefde niet
Ik vergelijk seksualiteit tussen man en vrouw graag met een liefdestaal. Een nieuwe taal aanleren, daar is tijd voor nodig. Wie te snel wil, gaat haperen en stotteren.  

Het seksuele spreken moet je leren verstaan van elkaar. Dat begint bij jezelf: leer luisteren naar wat je met je lichaam wilt zeggen tegen de ander. Komt de boodschap die je wilt uitdragen wel over? Heeft de ander je verstaan en versta jij wat die ander tegen jou zegt of wil zeggen? Langzaam breidt de ‘woordenschat’ zich uit en wordt seksualiteit een diepere ontmoeting dan in het begin van het huwelijk. En wie zegt dat dit gesprek op den duur saai en eentonig moet worden?

Het gezegde over Mars en Venus is ook zo’n leugen van deze tijd. Het is in ieder geval een heel andere benadering van man en vrouw zijn, dan de Bijbelse benadering: God schiep Adam en Eva samen in het paradijs, en Hij schiep hen vanwege elkaar en vanwege Zichzelf. Hij schiep ons herkenbaar voor de ander. Adam riep niet: „Vrouw, ik begrijp niets van jou, je bent zo anders dan ik”, maar hij herkende haar fysiek en emotioneel. Hij zei: „Deze is aan mij gelijk. Ze is een mens, zoals ik dat ben.” Dat geeft ons sterke hoop dat we elkaar kunnen verstaan, ook al zie je grote verschillen tussen man en vrouw. De seksuele lichaamstaal wil de relatie versterken.

Onze lichaamstaal wordt ook op andere plekken gebruikt. Dan is het niet seksueel, maar draagt wel bij aan de communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid fysieke, lichamelijke warmte waarmee een baby wordt omgeven. Aan zo’n nieuw mensje wordt alle liefde lijfelijk ‘verwoord’ en gegeven. Maar ook een handdruk ‘spreekt’, een hand op de schouder, een streel langs de wang, een aai over je bol, het is allemaal lijfelijke, woordeloze communicatie.

Seksualiteit is communiceren. Binnen een liefdesrelatie en huwelijk kun je veilig leren spreken en verstaan. Het is niet erg als je elkaar in het begin nog niet zo goed begrijpt. Je gaat, als je wilt, steeds meer begrijpen van elkaar. Langzaam komt er een mooie uitwisseling zichtbaar. Er ontstaat chemie tussen de echtgenoten. Over en weer gaat het spreken. Over en weer komt er geven en ontvangen. Omarmen en zelf ook omarmd worden. Opmerken, maar ook gezien worden. Zoals je bent, door die ander.

Seksualiteit is teer. Het maakt je kwetsbaar. Haast je daarom vooral niet, er is tijd voldoende om je geliefde in alle rust te verkennen. Seksuele communicatie moet zacht en teder ‘gesproken’ worden. De mens is zo kwetsbaar. Zowel de man als de vrouw. Juist in seksualiteit zijn we ‘broos vaatwerk’, maar de vrouw is in dit opzicht ‘brozer’ dan de man (1 Petrus 3:7).

Is het niet alleen maar heel logisch dat de Heere God een stel dat elkaar wil trouwen, eerst voor Zijn heilig Aangezicht roept? Eerst wil Hij hun belofte aan elkaar horen, openlijk en duidelijk, opdat Hij hen kan zegenen bij dit mooie beginpunt van hun liefdesrelatie.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Bijbels Beraad M/V

Auteur: Gerry Velema

Vergelijkbare berichten