WELKOM IN DE STRIJD!

Paulus zat in de gevangenis en was geketend aan verschillende soldaten. Wij begrijpen wel dat hij hun wapenrusting, goed bestudeerd heeft. Paulus gebruikte vaak illustraties vanuit het leger of vanuit de sport. Als gelovigen hebben wij allen drie vijanden:

  • het wereldsysteem
  • onze oude natuur
  • de duivel

Ik persoonlijk, geef mijzelf de meeste problemen.

Het wereld systeem (Joh. 16:33), onze natuur (Gal. 2:20) en de duivel (Kol. 2:15; 1.Joh. 3:8) heeft de Heere Jezus op het kruis overwonnen!

Als gelovigen vechten wij niet voor, maar vanuit Zijn Overwinning.

1). De vijand heeft veel namen en ook verschillende strategieën:

  • aanklager (Op. 2:7)
  • verzoeker (Mat. 4:3)
  • moordenaar, dief, leugenaar (Joh. 10:10)
  • brullende leeuw (1 Petr. 5:8)
  • slang (Gen 3:1)
  • engel van het licht (2 Kor. 11:13-15)
  • god van deze eeuw (2 Kor. 4:4)

Zijn aanvallen zijn: ontmoediging, frustratie, verwarring, immoreel gedrag, valse leer. Hij kent ook onze zwakten en zal zich daarop blijven richten.

(2). Vanwaar komt de duivel. Jes.14:12-14? Zijn naam was Lucifer en is geschapen. Niet Almachtig, niet Alwetend. Hij ziet het hart niet.

(3). Waarom richt hij zoveel ellende aan? God is met hem de strijd aangegaan Gen. 3:15. En een derde van de engelen is hem achterna gegaan. Dat verbaast mij tot nu toe! Er is een constante oorlog met de volken (Dan. 10:13-20). Dat zijn mensen (Psalm 9:10; Jak. 4:1,2) De Koning van Sodom heeft zijn prioriteiten en zegt: Geef mij de zielen.

(4). Paulus zegt dat wij niet vechten tegen volken (1 Sam. 9:16). Wij vechten tegen de overheden, de machten en de wereldbeheersers van deze eeuw (Ef. 6:12). David deed een keer zijn wapenrusting uit (2 Sam. 11). Het was veiliger in de strijd dan op zijn balkon (1 Kon. 15:5).

(5). We kijken naar de wapenrusting van een Romeinse soldaat. Wij worden allen geroepen om onze wapenrusting aan te trekken door het geloof (1 Joh. 5:4). De Heere is vóór en met ons. (Rom. 8:31).

(A). De riem van de waarheid (Ef.6:14a)

De duivel is een leugenaar. De gelovige leeft met twee waarheden: 1. Gods Woord en 2. de Heere Jezus. De riem houdt de kleding bij elkaar. Waarheid liefhebben en leugens haten. Leven met een rein geweten.

(B). Het pantser van de gerechtigheid (Ef. 6:14b)

Het bedekt de nek tot aan de middel van voren en van achteren. Het staat voor Zijn rechtvaardigheid die aan ons gegeven is. (2 Kor.5:21)

(C). De schoenen als brengers van het Goede Nieuws (Ef.6:15)

De schoenen waren met noppen die zich in de grond vastklampten.

(D). Het schild van het geloof (Ef. 6:16)

Het schild was groot en bedekt met leer. Het lichaam kon erachter schuilen. Het is een overwinnend geloof (1 Joh. 5:4). De giftige pijlen kunnen net zoals bij Jozef op ons afgevuurd worden (Gen. 49:23,24).

(E). De helm van onze redding (Ef. 6:17)

Satan wil altijd in onze gedachtenwereld aanvallen. Dat is de wijze waardoor Eva werd verslagen, doordat er twijfel kwam in haar hart Gen.3;2 Kor.11:1-3. Vandaar dat wij onze gedachten moeten vullen met de dingen die boven zijn Kol. 3:1. Andere gedachten moeten wij krijgsgevangen nemen (2 Kor.10:3-5)! Houd daarom je helm altijd op!

(F). Het zwaard van de Geest (Ef.6:17b)

Dat is het enige aanvalswapen dat wij hebben. Jezus sprak niet met satan, maar sprak Gods Woord. Bij de verzoeking gebruikt de Heere een nieuw zwaard. Luk 4. Petrus probeerde Jezus te verdedigen met een zwaard Luk. 22:47-51. Hij ontdekte dat het zwaard van de Geest een veel beter werk doet Hand.2:41. Een fysiek zwaard gaat in het lichaam en doodt. Het zwaard van de Geest gaat in het hart en het brengt Leven. Hoe meer je een zwaard gebruikt des te botter het wordt. Het Zwaard van de Geest wordt steeds scherper. Heb 4:12. Op.1:16

(G). Ons machtigste wapen is het gebed (Ef 6:18-20)

Wij moeten altijd bidden (1 Thess. 5:24). Zo bad Mozes ook vanaf de bergtop (Ex.17:8-16). En bidden met dankzegging! Het is goed om voor anderen te bidden. Paulus vraagt ook om voorbede (Ef. 6:19). Niet om het gemakkelijker te krijgen, maar wel voor vrijmoedigheid. Waakt en bidt ten allen tijde, is het geheim van iedere overwinning.

De hele wapenrusting is een prachtig beeld van de Heere Jezus.

Jezus is de waarheid. Jezus is het tweesnijdend zwaard (Op. 1:16). Wij ontvingen Zijn wapenrusting, toen wij tot geloof in Jezus kwamen.

(H). Wij zijn niet alleen in de geestelijke strijd verweven

Alle gelovigen ervaren min of meer dezelfde strijd. Daarom moeten wij elkaar blijven bemoedigen en voor elkaar blijven bidden. Paulus was een gevangene van Rome maar innerlijk was hij waarlijk vrij en rijker dan de keizer in zijn paleis. Wat de omstandigheden ook mogen zijn.

Wij blijven gezegend met alle geestelijke zegeningen (Ef 1:3). Wij blijven volmaakt in Hem (Kol. 2:10). Wij blijven in contact met Hem. Hij werkt alles ten goede op Zijn tijd (Rom. 8:28). Laten wij ons beijveren om goed te doen en bovenal voor de broeders en zusters! Met de wapenrusting aan, zijn wij allen meer dan overwinnaars en bouwen wij mee aan het Lichaam van de Heer Jezus zodat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen (Matt. 16:18). Alles sal reg kom (alles komt goed)!

Met dank aan en met toestemming van dhr. J. Schep geplaatst. Zie ook www.johan-linda.com

Vergelijkbare berichten