Voor veel mensen blijft de Openbaring met haar talloze symbolen een onherroepelijk en zevenvoudig verzegeld boek. Het middelpunt is zonder twijfel Christus als het overwinnende Lam van God. Maar wat de beeldende taal om Hem heen betekent, wordt door de knapste koppen van de gemeente verschillend geïnterpreteerd. Ook de oprichter van Middernachtsroep heeft zich aan een interpretatie gewaagd en zet in deze serie met behulp van zijn uitgebreide kennis van de Bijbel uiteen, waarom het in detail zou kunnen gaan. Deel 1.

De Openbaring is de ‘Openbaring van Jezus Christus’ (Op. 1:1). Ze onthult dus de Persoon van Jezus Christus, en HIJ alleen is de inhoud van de toekomst! In het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven, staat voor ‘Openbaring’ de uitdrukking ‘apocalyps’ (apokalypsis). Over de Openbaring van Jezus Christus lezen we ook in 1 Korintiërs 1:7: ‘terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.’ Daar wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt, evenals in 2 Thessalonicenzen 1:7: ‘bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel.’ Hetzelfde zegt ook 1 Petrus 1:7: ‘… bij de openbaring van Jezus Christus.’ In hetzelfde hoofdstuk zegt Petrus in vers 13: ‘… de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’ De Heere Jezus gebruikt deze uitdrukking in Lukas 17:30 eveneens: ‘… op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.’ Dit zijn allemaal gelijkluidende benamingen voor de Openbaring, oftewel de onthulling van Jezus Christus.

Het laatste boek van de Bijbel is het enige geheel profetische boek van het

Nieuwe Testament en sluit dicht aan bij de Profeten van het Oude Testament, waarbij het hun Boodschap verbreedt en verdiept, temeer daar de hoogste vervulling van alle Bijbelse profetie in de Openbaring in het middelpunt staat. Wat is dan de hoogste vervulling van Bijbelse profetie? Niet het een of andere volk, of wel volken, en ook niet gebeurtenissen, maar een Persoon: Jezus Christus! Aldus staat het Lam Gods in het centrum van de Openbaring. Het is daarom ook zeer noodzakelijk om te letten op de uitdrukking ‘Lam’. Het Lam laat ons de Zoon van God in Zijn Werk aan het kruis van Golgotha zien. Merkwaardig en tegelijk wonderbaar is, dat we in de Openbaring een zevenvoudige ontvouwing van het Wezen en het Werk van het Lam vinden. Dat wil niet zeggen dat het Lam slechts zeven keer wordt genoemd.

Neen, het Lam wordt in de Openbaring 28 keer genoemd, dat is vier keer zeven! De zevenvoudige ontvouwing van het Wezen en het Werk van het Lam wordt voorgesteld door:

Ten eerste: het bloed van het Lam. ‘En toen Het [het Lam] de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer […] En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U […] bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed’ (Op. 5:8,9). In hoofdstuk 7:14 vinden we deze gedachte eveneens: ‘Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.’ En nog eens in Op. 12:11: ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam.’

Ten tweede: het boek des levens van het Lam. Dit wordt in de Openbaring twee keer genoemd: ‘En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af’ (Op. 13:8). ‘Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam’ (Op. 21:27).

Ten derde: de apostelen van het Lam. Daarover lezen we in Openbaring 21:14: ‘En de muur van de stad [die van het nieuwe Jeruzalem] had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.’

Ten vierde: de Bruid van het Lam. Zij wordt in Openbaring 21:9 genoemd: ‘Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.’

Ten vijfde: de Bruiloft van het Lam. ‘Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem

de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt’ (Op. 19:7).

Ten zesde: de troon van het Lam. In Openbaring 22:3 staat: ‘En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.’

Ten zevende: de toorn van het Lam. ‘En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam’ (Op. 6:16). Deze toorn van het Lam zal voor de hele wereld verschrikkelijk zijn.

We zien dus: De centrale boodschap van het boek Openbaring is de onthulling van het Lam Gods. Dat is toch het eigenlijke doel van de hele Bijbel. Die is geschreven en aan ons gegeven, opdat wij Jezus Christus erkennen, want dat is het eeuwige leven. In dit verband wordt ook duidelijk dat in de Openbaring diegenen worden aangesproken, die het Lam toebehoren: gekocht door Zijn dierbaar bloed. Als geadresseerden worden allereerst Zijn dienstknechten genoemd: ‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden’ (Op. 1:1). Vervolgens de zeven gemeenten: ‘Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn […] en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn’ (Op. 1:4,11). Daarbij moet worden bedacht dat de hoofdstukken 2 en 3 aan zeven plaatselijke gemeenten zijn gericht. En aan het einde van het boek zegt de Heere Jezus zelf: ‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen’ (Op. 22:16).’

We mogen de Openbaring niet verwaarlozen, want ze geeft een geweldig profetisch overzicht van de hele nieuwtestamentische heilshistorie: van de komst van Jezus Christus op aarde, tot aan Zijn hoogste triomf; tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De auteur van de Openbaring is Johannes, de discipel dus, ‘die Jezus liefhad’ (Joh. 13:23). Volgens Openbaring 1:9 was hij verbannen naar het eiland Patmos (een klein eiland in de Egeïsche Zee), en wel omwille van het Woord van God.

Laat ons in de loop van deze serie uitleggingen nu met biddend en eenvoudig hart luisteren naar wat de Heere ons zegt, en zien, wat Hij ons laat zien!

MIDDERNACHTSROEP 2019-01 WIM MALGO (1922–1992)

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Middernachtsroep.

Vergelijkbare berichten