Een uitleg van het laatste boek van de Bijbel. Deel 5. Openbaring 1:7.

Zie, Hij komt met de wolken’ (Op. 1:7). Dat betekent: Hij komt met de Gemeente in Heerlijkheid. Men zou het echter ook zo kunnen zeggen: Dan breekt Hij door al het moeilijke en donkere heen. Het uur van Zijn machtsovername is aangebroken. Het wordt alles licht! Als men spreekt over de komst van Jezus, dan schieten woorden eenvoudig te kort.

Dit ‘Zie, Hij komt’ is als een geweldig rollen van de donder, dat van wolk tot wolk weerklinkt, de hele hemel doordringt en de aarde doet sidderen. Net zo doordringt deze Boodschap van ‘Zie, Hij komt’ de hele Bijbel. Van Boek tot Boek weergalmt het steeds sterker in ons oor en in ons geweten.

Daniël aanschouwde de Heere bij Zijn wederkomst: ‘En zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon’ (Dan. 7:13). Dan zegt hij in de verzen 14 en 27 dat het Rijk dat Hij zal oprichten een eeuwig Rijk zal zijn, en dat het aan het heilige Volk, Israël zal toebehoren: ‘…Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan … Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.’

De Heere zelf betuigt Zijn wederkomst in Mattheüs 24:30: ‘… en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt’. Hij zegt niet ‘met de wolken’, maar: ‘op de wolken’. Hij komt, bekleed met grote kracht en heerlijkheid, om de naties te oordelen. En allen zullen zij Hem zien, en zij zullen schreeuwen en luid huilen: ‘en tegen de bergen zeggen: Bedek ons! En tegen de heuvels: Val op ons! (Hosea 10:8). Maar het zal tevergeefs zijn.

Toen de Heere Jezus ten hemel voer, staat er in Handelingen 1: 9 uitdrukkelijk: ‘en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.’ De discipelen hadden daarnet nog met Hem gesproken, toen Hij zich plotseling verhief, en ten hemel voer! En reeds staan er twee mannen in witte klederen naast hun en zeggen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan’ (Hand. 1:11).

Dan gaat het geweldige rollen van de donder: ‘Zie, Hij komt’ door de brieven van de apostelen verder. Het is de wortel van hun Boodschap, de drijfveer van hun geloof en handelen. Maranatha, Jezus komt!

In het laatste Boek van de Bijbel komt deze Boodschap tot zichtbare vervulling.

MIDDERNACHTSROEP 2019-02 WIM MALGO (1922–1992)

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Middernachtsroep.

Vergelijkbare berichten