Volgens Romeinen 13 moeten we aan de regering onderdanig zijn, toch kondigt zij heel wat maatregelen af waardoor gemeentelijke bijeenkomsten en de gemeenschap der heiligen beperkt worden. Terwijl we in Hebreeën 10 vermaand worden de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen en we in de Bijbel aangespoord worden tot hartelijke broederlijke gemeenschap… Hoe zit dat?

Bijbelteksten spreken elkaar niet tegen, maar er is wel een rangorde! Uit Hand.4:19 en 5:29 leren we, dat we God meer gehoorzaam moeten zijn, dan de mensen. Dat was niet eenvoudig voor hen. Ze werden bedreigd. Misschien waren enkele broeders en zusters best wel bang. Je zult maar in de gevangenis gegooid worden en niet meer voor je gezin kunnen zorgen… Of mishandeld …of met de dood bedreigd worden …

Dat was in een tijd van vervolging waar de apostelen en de jonge gemeente in Jeruzalem mee te maken kregen. Wij hebben geen vervolging tot dusver, maar wel andere aanvallen op de gemeente, die nu een uitdaging zijn voor ons om daar op een geestelijke wijze mee om te gaan.

Hoe handelden zij?

Van die eerste christenen kunnen we leren. Na alle dreigementen gingen ze naar ‘de hunnen’ en begonnen te bidden. Van deze bidstond in Hand. 4:23-31 kunnen we leren wat we bijvoorbeeld na de mededelingen op ‘persconferenties’ kunnen doen: ééndrachtig bidden tot God.

Zij zagen heel duidelijk dat deze aanval in de eerste plaats op het Hoofd van het lichaam van Christus gemunt was! Al deze overheden en machten die ze opsomden waren gericht tegen ‘de Heer en Zijn Gezalfde, … tegen Uw heilige Knecht Jezus’.

Het is goed om ook nu te onderscheiden, dat de aanvallen die de boze nu op de gemeente van God richt, in de eerste plaats schade willen aanrichten aan de eer van de Heer Jezus en de plaats waar Hij de Zijnen rondom Zichzelf wil samenbrengen. Hij wil de gelovigen letterlijk en figuurlijk uiteen jagen…

Als ons dat duidelijk is, moeten we dan alle maatregelen van de overheid aan onze laars lappen? Dat zou wel een extreem standpunt zijn, bovendien komen we dan in conflict met Romeinen 13, waar we dit lezen:

1 Elke ziel zij aan [de] over haar gestelde overheden onderdanig; want er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld.                                                                                                        2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God; en zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen.                                                                                                                           5 Daarom is het nodig onderdanig te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om het geweten.

De overheid heeft de taak voor het volk goede maatregelen te treffen, ook als het gaat om besmettelijke ziekten als Covid-19. Daar kunnen de Heer voor danken. Het is echter een overheid die helaas geen rekening houdt met God en Zijn Woord. Er is gelukkig nog een klein stukje vrijheid overgebleven voor kerkelijke samenkomsten.

Nu kan het zijn dat we uit bezorgdheid, angst voor besmetting enz. dit stukje vrijheid ‘inleveren’ en het hoofd in de schoot leggen.

In de omgang met dit dilemma wil ik voor het gemak even onderscheid maken tussen twee benamingen (Corona en Covid-19), die weliswaar hetzelfde betekenen, maar die ik als volgt wil invullen:

Covid-19 – (objectief): het concrete virus dat gevaarlijk is voor onze lichamen.

En:

Corona – (subjectief): hiermee wil ik aanduiden de invloed die dit alles heeft op onze geest en ons gedrag, zoals angst, onnodige ‘smetvrees’, mensenvrees. Waardoor je ‘ziek’ kunt worden in je denken en handelen. Dit ‘Corona-spook’ is een ideaal middel in de hand van de satan, die ook christenen met zijn halve waarheden hele leugens wil doen geloven en mtot gehoorzaamheid aan zijn wil dwingt.

Er zijn verschillende maatregelen afgekondigd al naar gelang de besmettingsgraad. Hoe moeten we omgaan met deze maatregelen?

De regering wil…

 • …dat we anderhalve meter afstand van elkaar houden.
 • Gods Woord zegt ons: wij zijn één lichaam, we hebben als leden van dat ene lichaam elkaar nodig (Rom.12:4 en 5; 1Kor.12:12-27).
 • Vaak is het nodig de hand op iemands schouder te leggen als troost of bemoediging. Overigens hoeft de afstand van anderhalve meter geen verhindering te zijn om de ‘gemeenschap der heiligen’ te beoefenen en te genieten.
 • o CORONA beweert: zo ver mogelijk bij elkaar wegblijven, je kunt elkaar besmetten alleen al door te praten en te ademen.
 • …dat we elkaar geen hand moeten geven, noch een omhelzing.

Gods Woord spreekt regelmatig van ‘handen opleggen’ – dus zich één maken met de ander. Dit lezen we o.a. in Handelingen 13: 3; en ook ‘de rechterhand van gemeenschap’ (Gal.2:9). Bovendien worden wij in Rom.16:16 en in nog drie Schriftplaatsen opgewekt elkaar te groeten met een heilige kus of kus der liefde’.

 • Wanneer er goede redenen zijn om elkaar de hand te geven of te kussen, moeten we ons niet laten weerhouden – het moet echter wel van twee kanten goed gevonden worden. Eventueel kun je vooraf of achteraf je handen ‘ontsmetten’, want Covid-19 bestaat, ook onder gelovigen.
 • o CORONA beweert: doe dat niet, kom niet te dichtbij anders loop je het extra risico van een uitbraak. Houd je aan de regels van de regering! Je wilt toch geen negatieve publiciteit rondom de gemeente! Gevolg: angst voor een hartelijke handdruk…!
 • …dat samenkomsten niet, of alleen met een klein aantal mensen gehouden worden.

Gods Woord zegt in 1Kor.11:20 en 33 en 1Kor.14:20 en 26, dat de gemeente op één plaats samenkomt, thuisblijven is in de Bijbel geen optie. Thuisblijvers (waarschijnlijk vanwege christenvervolging!) worden zelfs vermaand er geen gewoonte van te maken de onderlinge bijeenkomst na te laten (Hebr.10:25).

 • Hoewel we de grondwettelijke vrijheid nog steeds hebben om in kleine groepen samen te komen, kan de regering zodanige maatregelen nemen, dat kerken of vergaderlokalen gesloten moeten worden. Daarom is het soms nodig voor grote gemeenten om in goed overleg in kleinere groepen verspreid over de hele zondag en wellicht op verschillende plaatsen samen te komen. (‘Groepen van vijftig…’ zie Mark.6:40b.) Kleinere groepen hebben voordelen boven megakerken. Is dat niet juist de bedoeling van de nieuwtestamentische gemeente? ‘Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging; laat alles gebeuren tot opbouwing.’ 14:26.
 • o CORONA beweert: vermijd groepen, anders besmet je elkaar. Je kunt net zo goed achter je computer de samenkomsten volgen als je dat wilt. Dat is veilig!
 • Ieder die een online dienst heeft meegemaakt, weet dat er een groot verschil is daadwerkelijk met een klein groepje gelovigen samen te zijn, of via het computerscherm deze boodschap te horen! In Matth.18:20 zegt de Heer Jezus ‘daar ben Ik in hun midden.’
 • …dat er niet gezongen zal worden.

Gods Woord zegt: Zing voor de Heere! Zie o.a. Ps.96:1-2; Ps.98:1; Kol.3:16; Hebr. 2:12 ‘Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen, in [het] midden van [de] gemeente zal Ik U lofzingen’.         Zie het artikel van Ger de Koning over dit onderwerp: https://bijbelsebron.nl/zingen-in-de-kerk/

o CORONA beweert: Heel gevaarlijk! Niet zingen! De uitgeademde aerosolen vervoeren immers de virusdeeltjes en je besmet elkaar! De hoeveelheid lucht die men verplaatst onder het zingen is gering en wanneer er goede ventilatie is, hoeft niemand zich bang te laten maken.                                                (Zie https://youtu.be/r_IlzkuwkaU).

 • …dat we zo weinig mogelijk bij elkaar op bezoek gaan.
 • Gods Woord bemoedigt ons echter elkaar te bezoeken en gastvrij te ontvangen. Zie bijv.: Jak. 1:27 ‘Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren.’ (Rom.12:13 en Hebr.12:2). Helaas falen we daar in normale tijden al zo in…
 • o CORONA beweert: blijf thuis! Bel desnoods met elkaar, maar ga niet naar elkaar toe!

We weten inmiddels wat deze isolatie aanrichtte in de harten van ouderen tijdens de eerste zgn. ‘intelligente lock-down’…

Conclusie

Covid-19 bestaat. God heeft het toegelaten om ons te toetsen en de wereld te laten voelen dat het leven niet ‘maakbaar’ is. Wij moeten ons daaronder buigen en hebben onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Maatregelen die niet in strijd zijn met Gods Woord moeten we in acht nemen. En ook afspraken maken met elkaar om hier gezamenlijk goed mee om te gaan. We moeten echter niet buigen voor het CORONA-spook, dat ons wil intimideren en angst wil aanjagen. Dat is typisch satans tactiek, zie Hebr. 2:14-15 ‘opdat Hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren.’

Daarom is het goed te bidden voor de overheid, maar ook om wijsheid voor onszelf om op de juiste manier om te gaan met de maatregelen die de regering afkondigt en deze te toetsen aan Gods Woord. Immers als we ons houden aan Zijn Woord, dan alleen zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid. En als de Heer ons niet bewaart voor besmetting, voor ziek worden of ons Thuis haalt – Hij heeft ons leven in Zijn hand.

De Heer Jezus zegt ook nu tegen ons: ‘Weest dan niet bang; u gaat vele musjes te boven.’ En ook:

‘Wie van u echter kan door bezorgd te zijn één el aan zijn (levens-) lengte toevoegen?’ Mat.10:31 en 6:26.

 • 15-10-20 Andries J. Loos

Vergelijkbare berichten